Mjere aktivne politike zapošljavanja

Mjere aktivne politike zapošljavanja

Mjere aktivne politike zapošljavanja u koje se uključuju lica sa invaliditetom su:

 • informisanje o mogućnostima i uslovima za zapošljavanje;
  • posredovanje u zapošljavanju;
  • profesionalna orijentacija;
  • finansiranje zarade pripravnika;
  • podrška samozapošljavanju;
  • obrazovanje i osposobljavanje odraslih;
  • javni rad;
  • stipendiranje i
  • druge mjere usmjerene na povećanje zaposlenosti,odnosno smanjenju nezaposlenosti.

Lica sa invaliditetom se uključuju u ove mjere, na način i po postupku utvrđen Pravilnikom o uslovima, načinu, kriterijumima i obimu sprovođenja mjera aktivne politike zapošljavanja (»Službeni list CG«,br.27/12), tj. na način i po postupku koji važi za lica bez invaliditeta.

Zavod raspisuje javne konkurse za realizaciju mjera aktivne politike zapošljavanja: finansiranje zarade pripravnika, podrška samozapošljavanju, obrazovanje i osposobljavanje odraslih, javni rad i druge mjere usmjerene na povećanje zaposlenosti, odnosno smanjenju nezaposlenosti.

Mjesečna stipendija se može dodijeliti, na zahtjev nezaposlenog, u cilju sticanja zanimanja, koje Ministarstvo rada i socijalnog staranja utvrdi kao deficitarno zanimanje.

Visina stipendije se utvrđuje na osnovu minimalne zarade, koja se primjenjuje  na dan zaključenja ugovora Zavoda i korisnika stipendije,i to:

– 70 % minimalne zarade za nezaposlenog koji se obrazuje u mjestu prebivališta;

– 100 % minimalne zarade, za nezaposlenog koji se obrazuje van mjesta prebivališta.

Za vrijeme uključivanja u mjeru aktivne politike zapošljavanja: obrazovanje i osposobljavanje odraslih, ima pravo na novčanu pomoć na ime troškova za prevoz, ishranu i sl., u visini od 15% od prosječne mjesečne zarade u Crnoj Gori. Pravo na novčanu pomoć za troškove prevoza pripada pratiocu lica sa invaliditetom, u visini od 50% od navedenog iznosa.

 

NVO Natura realizuje projekat “Za veću inkluziju lica sa invaliditetom na tržištu rada u Kolašinu” koji je podržan na konkursu za finansiranje projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom – grant šema, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.
Grant šemom dodjeljuju se sredstva Fonda za profesionalnu rehabilitaciju
Glavni cilj projekta: Doprinijeti poštovanju prava osoba sa invaliditetom na jednak pristup tržištu rada.
Specifični cilj: Profesionalno osposobljavanje za rad osoba sa invaliditetom sa teritorije opštine Kolašin u skladu sa potrebama tržišta rada.