Obaveza zapošljavanja lica sa invaliditetom

Obaveza zapošljavanja lica sa invaliditetom (kvotni sistem)

Zakonom je uvedena primjena kvotnog sistema, prema kojem je:

Poslodavac koji ima od 20 do 50 zaposlenih, dužan da zaposli najmanje jedno lice sa invaliditetom, a poslodavac koji ima više od 50 zaposlenih, najmanje 5% lica sa invaliditetom, u odnosu na ukupan broj zaposlenih.

Ako broj lica sa invaliditetom koje je poslodavac dužan da zaposli, nije cijeli broj, vrijednost do 0,5 % zaokružuje se na niži cijeli broj, a vrijednost uključujući 0,5% i više zaokružuje se na veći cijeli broj.

Ove obaveze ne odnose se na novoosnovanog poslodavca, za prvih 24 mjeseca od dana početka rada.

Ako poslodavac ima ili zaposli lice sa teškim invaliditetom od najmanje 80% invaliditeta, smatra se, u pogledu obaveze zapošljavanja, kao da je zaposlio dva lica sa invaliditetom.

Poseban doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom

Poslodavac koji nije zaposlio lice sa invaliditetom, tj. ispunio obavezu kvotnog sistema, dužan je da, za svako lice koje nije zaposlio, prilikom mjesečne isplate zarada i naknada zarada zaposlenih, uplati poseban doprinos za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom.

Stopa posebnog doprinosa iznosi 20% od prosječne zarade u Crnoj Gori ostvarene u godini koja predhodi plaćanju doprinosa,

Poslodavac koji ima manje od 20 zaposlenih, a više od 10 zaposlenih, a nema zaposlenih lica sa invaliditetom, dužan je, da svakog mjeseca, prilikom isplate zarada i naknada zarada zaposlenih, uplati poseban doprinos, čija stopa iznosi 5% od prosječne mjesečne zarade u Crnoj Gori ostvarene u godini koja predhodi plaćanju doprinosa.

Doprinos se uplaćuje na poseban račun Budžeta Crne Gore.

Ova obaveza se ne odnosi na poslodavca koji ima zaposlena lica sa invaliditetom, kao i na organizacije, odnosno udruženja lica sa invaliditetom, kada se pojavljuju kao poslodavci.

Iz Vodiča kroz prava lica sa invaliditetom i poslodavaca u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja koji je objavio Zavod za zapošljavanje Crne Gore

 

NVO Natura realizuje projekat “Za veću inkluziju lica sa invaliditetom na tržištu rada u Kolašinu” koji je podržan na konkursu za finansiranje projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom – grant šema, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.
Grant šemom dodjeljuju se sredstva Fonda za profesionalnu rehabilitaciju
Glavni cilj projekta: Doprinijeti poštovanju prava osoba sa invaliditetom na jednak pristup tržištu rada.
Specifični cilj: Profesionalno osposobljavanje za rad osoba sa invaliditetom sa teritorije opštine Kolašin u skladu sa potrebama tržišta rada.