Pružanje pravne podrške

Pružanje pravne podrške osobama sa invaliditetom i poslodavcima u ostvarivanju prava na profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje

Nakon odrađenog kursa računara obavljeni su razgovori sa angažovanim licima i pružena im je  pravna podrška iz ostvarivanja njihovih prava

NVO Natura realizuje projekat “Za veću inkluziju lica sa invaliditetom na tržištu rada u Kolašinu” koji je podržan na konkursu za finansiranje projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom – grant šema, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.
Grant šemom dodjeljuju se sredstva Fonda za profesionalnu rehabilitaciju
Glavni cilj projekta: Doprinijeti poštovanju prava osoba sa invaliditetom na jednak pristup tržištu rada.
Specifični cilj: Profesionalno osposobljavanje za rad osoba sa invaliditetom sa teritorije opštine Kolašin u skladu sa potrebama tržišta rada.