Posts

Održivi razvoj i zemljište

Piše: Bojana Živković

Zemljište je dinamički sistem koji ima mnogo funkcija i pruža podršku celokupnom ekosistemu. Takođe, zemljište ima ključnu ulogu u osiguranju održivog razvoja, podjednako u komponenti zaštite životne sredine, socijalnoj i ekonomskoj komponenti.

Kako bi zemljište vršilo svoje mnogobrojne funkcije, neophodno je održati njegov kvalitet na onom nivou koji je u tom cilju potreban. Međutim, svedoci smo da je kvalitet zemljišta ugrožen mnogobrojnim uticajima, kako prirodnim, tako i uticajima čoveka, pa se može reći da su ciljevi održivog korišćenja zemljišta:

sprečavanje svakog daljeg gubitka zemljišta i održavanje njegovog kvaliteta prilikom korišćenja;
rekultivacija već degradiranog zemljišta;
odgovorno upravljanje zemljištem sa multidisciplinarnim pristupom.

Glavni procesi u vezi sa degradacijom i gubitkom zemljišta u celom svetu su sledeći:

gubitak i degradacija zemljišta zbog industrijskih, rudarskih i aktivnosti proizvodnje električne energije,
gubitak organskih materija u zemljištu,
acidifikacija (zakišeljavanje) i alkalizacija (salinizacija) zemljišta,
različiti vidovi zagađenja zemljišta (preterana upotreba agrohemijskih sredstava, teški metali, industrijsko zagađenje itd.)
erozija vodom i vetrom,
sabijanje poljoprivrednog zemljišta i stvaranje pokorice.

Svi ovi procesi veoma često su i međusobno isprepletani, tako da npr. acidifikacija zemljišta dovodi do gubitka organskih materija i tako dalje.

Razne prirodne pojave i procesi mogu negativno da se odraze na funkcionisanje ekosistema, pa i biosfere u celini. To znači da faktori sredine, biotički i abiotički mogu da budu poremećeni. Najčešći uzroci tome su razne elementarne nepogode: vulkanske erupcije, zemljotresi, poplave, oluje, požari, suše, neuobičajeno visoke ili niske temperature i slično.

Osnovni prirodni procesi degradacije zemljišta u Srbiji su: vodna erozija, erozija vetrom, gubitak organske materije, zbijenost kroz povećanje zapreminske težine i opadanja poroznosti zemljišta, salinizacija kroz akumulaciju rastvorljivih soli u zemljištu, klizišta čiji je uzrok kliženje na kosinama, odnosno umereno brza ili brza pomeranja masa zemljišta i stena.

Pojava i razvoj erozije predstavlja jedan od osnovnih uzroka degradacije zemljišta, odnosno pogoršanja njegovog kvaliteta. Procenjuje se da su erozije, različitog stepena razvoja, zastupljene na oko 80% poljoprivrednog zemljišta u Srbiji. Zemljište se u velikoj meri degradira aktiviranjem klizišta i odrona, zatim sipara, puzišta i tresišta. Procenjuje se da do 30% teritorije Srbije obuhvataju potencijalno nestabilna područja, dok je oko 10% teritorije zahvaćeno aktivnim klizištima.

Ipak najveći stepen degradacije životne sredine nastao je pod uticajem čovekovih aktivnosti. Klasifikacija uzroka može se izvršiti na sledeći način:

razne ljudske aktivnosti koje dovode do velikih i trajnih promena i degradacije životne sredine;
tehničko-tehnološki razvoj: industrijska i poljoprivredna proizvodnja i njihove aktivnosti;
demografski rast i sve veći zahtevi za zadovoljavanje osnovnih ljudskih potreba za sve veći broj stanovnika na planeti;
nedovoljno znanja o uzajamnim odnosima faktora sredine, kumulativnom i sinergetskom dejstvu zagađujućih materija;
nedovoljno razvijena ekološka svest i nedostatak etičkih normi;
potrošnja resursa;
stvaranje velikih količina otpadnih materijala;
nedostatak i nepoštovanje zakonske regulative;
loša organizovanost (ili potpuna neorganizovanost) u oblasti zaštite životne sredine.

Uprkos velikoj razuđenosti i kompleksnosti problematike zaštite zemljišnog prostora, mogu se izdvojiti nekoliko oblasti u okviru kojih se obavlja suštinska borba radi zaštite i očuvanja ukupnog ekosistema:
borba protiv erozije zemljišta;
rekultivacija zemljišta;
borba protiv zagađivanja zemljišta;
borba protiv acidifikacije i gubitaka hranidbenih vrednosti zemljišta;
borba protiv smanjivanja biološke aktivnosti u zemljištu;
borba protiv zbijanja zemljišta;
borba protiv alkalizacije zemljišta;
borba za obezbeđenje pristupačne vode biljci;
borba protiv opadanja sadržaja organske materije (humusa) u zemljištu;
borba protiv stvaranja zemljišne pokorice;
borba protiv prevlaživanja zemljišta;
borba za očuvanje kvaliteta zemljišne vode.

Sprovođenje strategije zaštite i održivog korišćenja poljoprivrednog zemljišta obezbediće se multisektorskim pristupom, uz puno uvažavanje lokalnih specifičnosti u resursnim, tehničko-tehnološkim i socioekonomskim uslovima razvoja poljoprivrede i sela, u funkcionalnoj međuzavisnosti s relevantnim faktorima okruženja, s osloncem na strateške ciljeve za održivi razvoj zemljišta prema Nacionalnoj strategiji održivog razvoja.

Ciljevi za održivi razvoj zemljišta prema Nacionalnoj strategiji održivog razvoja su:

usklađivanje zakonodavnih akata koji su u vezi s korišćenjem i zaštitom zemljišta sa zakonodavstvom EU;
sprečavanje daljeg gubitka zemljišta i očuvanje i poboljšanje njegovog kvaliteta, posebno industrijskim, rudarskim, energetskim, saobraćajnim i ostalim aktivnostima; zaštitu od degradacije i promene namene zemljišta, kao i uređenje poljoprivrednog zemljišta.

I za kraj ove „lekcije“ da se podsetimo i razmislimo koja je naša uloga u celoj priči:

‚‚Rasipanje i uništavanje naših prirodnih dobara, ogoljivanje i iscrpljivanje zemlje umesto povećanja njene iskoristivosti – to će već našoj deci znatno umanjiti mogućnosti napretka koji mi uživamo, a dužni smo im predati – veće i razvijenije.“

Teodor Ruzvelt

Održivi razvoj

Piše:  Teodora Kaličanin

 

Često se susrećemo sa pojmom održivog razvoja kako u svakodnevnim razgovorima, tako i preko televizije ili interneta. Tema je vrlo ozbiljna i značajna.

Moramo biti svesni da su resursi na planeti ograničenog trajanja, to se za neobnovljive podrazumeva, ali i obnovljive treba pametno koristiti. Klimatske promene su očigledne i sasvim sigurno alarmantne. Često se zapitamo kuda ovo vreme vodi, osvrćemo se na političku situaciju u zemlji ili svetu, a nismo ni svesni koliko je sa druge strane razloga za brigu.

Princip polazi od prava sadašnjih generacija da zadovolje svoje potrebe ali isto tako bez ugrožavanja budućih generacija za istim pravom.

Održivi razvoj promoviše ravnomerno razvijanje uz ekonomski boljitak koji bi obezbedio smanjenje siromaštva, unapređenje kvaliteta života i smanjenje nivoa zagađenosti na minimum,  sprečavanje svih budućih, potencijalnih zagađenja i očuvanje biodiverziteta.

Termin održivosti predstavlja sposobnost trajanja nekog resursa. Prirodna održivost može se najbolje predstaviti na primeru prašuma ili velikih šumskih sistema, drveće se samo regeneriše, raste novo ali isto tako i odumire. Priroda sama po sebi poseduje sposobnost održivosti u smislu dugovečnog očuvanja i produkcije živog sveta. U celi taj prirodni ciklus ubacio se čovek svojim delovanjem i postao deo sistema, tako da princip održivosti sa čovekovim delovanjem se praktično svodi na umerenost i obnovljivost, dakle umerenost je vezana za neobnovljive resurse koji se moraju pametno i postepeno trošiti dok obnovljivost predstavlja vremensku dimenziju u kojoj se resursi mogu obnoviti.

Primer održivosti bi mogli biti Ujedinjeni Arapski Emirati, kao izuzetno bogata zemlja sa puno prirodnih bogatstava. Međutim i tu postoji problem, oni su jedna može se reći pustinjska država, imaju dosta problema sa vodom i hranom, s toga ulažu puno sredstava kako bi se sve to obezbedilo. Suprotno tome možemo spomenuti i jednu malu ostrvsku državu Nauru, smeštenu u Melaneziji uz samu ivicu ekvatora.

Sredinom osamdesetih godina prošlog veka bila je najbogatija zemlja na svetu po glavi stanovnika, imali su bogate rezerve fosfata, nastale od ptičijeg izmeta, guana. Kada su krenuli sa eksploatacijom rezervi, došlo je do toga da su devedesetih godina sve iscrpeli i usled loše organizacije i upravljanja bogatstvo je izgubljeno. Nauru je danas najsiromašnija zemlja, ekološki razorena i uništena, sve je ovo posledica nemarnog korišćenja neobnovljivih resursa.

Budimo pametni i dovoljno svesni situacije da moramo misliti na budućnost i na to kakvu planetu ostavljamo za sobom generacijama posle nas.

http://ekoblog.info/sr/odrzivi-razvoj/?fbclid=IwAR3HIkky4IN1qj3LLM7RZ9AUsf_52voCqEqbUZoMkwYjJ-wjLDHiK7Up45w