Uspješno završen projekat Za veću inkluziju lica sa invaliditetom na tržištu rada u Kolašinu

Projekat Za veću inkluziju lica sa invaliditetom na tržištu rada u Kolašinu uspješno je završen.

NVO Natura je u okviru ovog projekta koji je podržan na konkursu za finansiranje projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom – grant šema, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore angažovala osam lica koja su prošla obuku u trajanju od dva mjeseca.
Tokom dva mjeseca angažovana lica su se kod poznatog poslodavca upoznala sa određenim poslovima. Nakon obuke pet lica su zaposlena na pet mjeseci. Zarada za angažovana lica bila je obezbjeđena kroz budžet ovog projekta.

Grant šemom dodjeljuju se sredstva Fonda za profesionalnu rehabilitaciju

Glavni cilj projekta: Doprinijeti poštovanju prava osoba sa invaliditetom na jednak pristup tržištu rada. Specifični cilj: Profesionalno osposobljavanje za rad osoba sa invaliditetom sa teritorije opštine Kolašin u skladu sa potrebama tržišta rada.

Porodično – pravna zaštita lica sa invaliditetom

Podrška porodici lica s invaliditetom, njeno osnaživanje i edukacija, osim u centrima za socijalni rad na teritoriji opštine na kojoj korisnik ima prebivalište, obezbjeđuje se kod poslodavca i kod nadležnih organa i službi i podrazumijeva pravo na određene benefite, primanja i usluge, postupak i uslove za ostvarivanje ovih prava.

Benefiti i prava koja roditelji mogu ostvariti kod poslodavaca su: odsustvo s rada zbog njege djeteta, roditeljsko odsustvo, rad s polovinom punog radnog vremena, jednokratna novčana pomoć, uvećanje broja dana godišnjeg odmora i kod pojedinih poslodavaca prednost prilikom rješavanja stambene potrebe.

Po osnovu njege člana uže porodice, osiguranik ostvaruje pravo na privremenu spriječenost za rad.

Za rad s polovinom radnog vremena zaposleni roditelj lica s invaliditetom se može obratiti poslodavcu zahtjevom za ostvarivanje ovog prava, uz koji prilaže rješenje nadležnog organa kojim se potvrđuje da ima dijete sa smetnjama i teškoćama u razvoju, koji poslodavac prosljeđuje centru za socijalni rad u mjestu sjedišta poslodavca. Komisija centra odlučuje o podnijetom zahtjevu rješenjem, na osnovu kojeg poslodavac donosi rješenje zaposlenom o predmetnom pravu.

Zahtjev za izdavanje ličnih dokumenata podnosi lice s invaliditetom ili njegov roditelj, zakonski zastupnik ili staratelj Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP). Lica s invaliditetom ne plaćaju taksu za izdavanje putne isprave, ali su dužna da uz zahtjev dostave dokaz o invaliditetu, dok sam obrazac putne isprave plaćaju. Dokumenta se mogu izdati i prije punoljetstva, uz potpis jednog roditelja i

potpis djeteta koje je starije od 12 godina. Za izdavanje pasoša za lice mlađe od 18 godina i drugo poslovno nesposobno lice potreban je potpis jednog roditelja, pisana saglasnost drugog roditelja, zastupnika ili staratelja, i potpis djeteta koje je starije od 12 godina. Lice s invaliditetom ili član njegove porodice može podnijeti zahtjev za izdavanje lične karte i putne isprave putem mobilne stanice radi uzimanja podataka. Usluga je besplatna. Preko portala www.dokumenta.me može se podnijeti zahtjev za dostavljanje na kućnu adresu izvoda iz matičnog registra rođenih, uvjerenja iz registra državljana i uvjerenja o prebivalištu, na elektronski podržan način u kratkim rokovima, uz naplatu kurirske dostave.

U svim osnovnim sudovima postoje službe besplatne pravne pomoći. Lice s invaliditetom ima pravo na besplatnu pravnu pomoć. Ona podrazumijeva potpuno ili djelimično pokrivanje troškova pravnog savjetovanja, sastavljanja obraćanja pisanim putem, zastupanja u postupku pred nadležnim organima i za vansudsko rješavanje sporova.

Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici propisana je hitnost postupanja u slučaju nasilja, koje se posebno odnosi i na lice s invaliditetom i koje nije sposobno da se o sebi stara. Postoji prioritet u tim postupcima. Nasiljem se smatra ako član porodice: upotrijebi fizičku silu, prijeti napadom, verbalno napada, psuje, naziva pogrdnim imenom i na drugi način vrijeđa drugog člana porodice; ograničava članu porodice slobodu komuniciranja; seksualno uznemirava člana porodice; oštećuje ili uništava zajedničku imovinu ili imovinu drugog člana porodice ili pokušava da to učini; uskraćuje osnovna sredstva za egzistenciju drugom članu porodice i dr. Nasiljem se smatra i ako član porodice ne vodi dovoljno brigu o: ishrani, higijeni, odijevanju, medicinskoj zaštiti ili pohađanju škole. Član porodice je dužan da se stara kada je potrebna pomoć zbog invaliditeta. Težim oblikom nasilja u porodici smatra se prikrivanje člana porodice sa smetnjama i teškoćama u

razvoju, invaliditetom. Državna, zdravstvena, obrazovna i druge ustanove dužne su da prijave policiji nasilje za koje saznaju. Organ za prekršaje i policija dužni su da obavijeste centar za socijalni rad o nasilju. Centar za socijalni rad, druge ustanove socijalne i dječije zaštite, zdravstvena ustanova i drugi dužni su da pruže zaštitu i pomoć žrtvi.

NVO Natura realizuje projekat “Za veću inkluziju lica sa invaliditetom na tržištu rada u Kolašinu” koji je podržan na konkursu za finansiranje projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom – grant šema, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.
Grant šemom dodjeljuju se sredstva Fonda za profesionalnu rehabilitaciju
Glavni cilj projekta: Doprinijeti poštovanju prava osoba sa invaliditetom na jednak pristup tržištu rada.
Specifični cilj: Profesionalno osposobljavanje za rad osoba sa invaliditetom sa teritorije opštine Kolašin u skladu sa potrebama tržišta rada.

Sastanak sa predstavnicima Eko fonda

Kao jedan od rezultata održane obuke na temu ”Jačanje kapaciteta za predstavnike Arhus centara i ekoloških organizacija – Primjena Arhus konvencije u Crnoj Gori ” je i ovaj sastanak koji je održan sa predstavnicima Eko Fonda, Arhus Centara i nevladinih organizacija Natura, Breznica i Ozon a na kome se razgovaralo o konkrenim modalitetima saradnje između pomenutih organzacija. Aktivnost je realizovana u sklopu projekta ”Jačanje mreže Arhus centara u Crnoj Gori”.

Na sastanku je razgovarano o saradnji mreže Arhus centara Crne Gore sa Eko fondom i dogovorena intezivna komunikacija u narednom periodu.

Projekat ”Jačanje mreže Arhus centara u Crnoj Gori” podržan je kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji sprovode Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

#CGO #MBASE #Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore #Ministarstvo javne uprave Crne Gore #Politikon mreža #Friedrich-Ebert-Stiftung Beograd #Evropska kuća ME4EU