Entries by Mikan Medenica

Mjere aktivne politike zapošljavanja

Mjere aktivne politike zapošljavanja Mjere aktivne politike zapošljavanja u koje se uključuju lica sa invaliditetom su: informisanje o mogućnostima i uslovima za zapošljavanje; • posredovanje u zapošljavanju; • profesionalna orijentacija; • finansiranje zarade pripravnika; • podrška samozapošljavanju; • obrazovanje i osposobljavanje odraslih; • javni rad; • stipendiranje i • druge mjere usmjerene na povećanje zaposlenosti,odnosno […]

Prava lica sa invaliditetom

Lica sa invaliditetom ostvaruju pravo na profesionalnu rehabilitaciju, uključivanje u mjere aktivne politike zapošljavanja i zapošljavanje. Za ostvarivanje ovih prava koriste se sredstva Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom. Profesionalna rehabilitacija Pravo na profesionalnu rehabilitaciju može ostvariti nezaposleno lice sa invaliditetom, koje se zbog umanjene radne sposobnosti ne može uspješno uključiti u […]

Javni radovi u Kolašinu – 2022.

NVO Natura u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje Crne Gore i Biroom rada Kolašin realizuje još jedan javni rad na području kolašinske opštine. U okviru javnog rada organizuju se aktivnosti na uređenju zelenih površina i hortikulture u samom gradu, kao i radovi na eksperimentalnim parcelama lincure i drugog ljekovitog bilja u rasadniku Uprave za šume – […]

Za veću inkluziju lica sa invaliditetom na tržištu rada u Kolašinu

NVO Natura je u okviru projekta “Za veću inkluziju lica sa invaliditetom na tržištu rada u Kolašinu” koji je podržan na konkursu za finansiranje projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom – grant šema, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore angažovala osam lica koja prolaze proces obuke u trajanju od dva mjeseca. Tokom dva mjeseca angažovana lica će […]

Obaveza zapošljavanja lica sa invaliditetom

Obaveza zapošljavanja lica sa invaliditetom (kvotni sistem) Zakonom je uvedena primjena kvotnog sistema, prema kojem je: Poslodavac koji ima od 20 do 50 zaposlenih, dužan da zaposli najmanje jedno lice sa invaliditetom, a poslodavac koji ima više od 50 zaposlenih, najmanje 5% lica sa invaliditetom, u odnosu na ukupan broj zaposlenih. Ako broj lica sa […]

Podzakonska akta Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom

Za sprovođenje Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom donijeta su sledeća podzakonska akta: Pravilnik o kriterijumima i uslovima za utvrđivanje procenta invaliditeta, preostale radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja (»Službeni list CG«,br. 6/12 i 46/14); Pravilnik o načinu i uslovima ostvarivanja prava na profesionalnu rehabilitaciju (»Službeni list CG«, br.58/11 i 46/14); Pravilnik o […]

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom

  Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom (»Službeni list CG«, br.49/08,73/10 i 39/11), uređuje se način i postupak ostvarivanja prava na profesionalnu rehabilitaciju lica sa invaliditetom, mjere i podsticaji za njihovo zapošljavanje, način finansiranja i druga pitanja od značaja za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom. Ovim Zakonom je propisano, da […]

Vodič kroz prava lica sa invaliditetom i poslodavaca u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja

  U Crnoj Gori se sve više promoviše i razvija novi odnos prema licima sa invaliditetom. Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom, koju je usvojila Generalna skupština Ujedinjenih nacija 2006. godine, kao i druga međunarodna dokumeta utiču na podizanje svijesti i pozitivnom razmišljanju o mogućnostima, sposobnostima i problemima tih lica. Takođe, i evropske integracije utiču […]

Motivaciona radionica za poslodavce

U Kolašinu je u petak, 6. maja održana motivaciona radionica za poslodavce. Radionicu je organizovala NVO Natura u okviru projekta “Za veću inkluziju lica sa invaliditetom na tržištu rada u Kolašinu” koji je podržan na konkursu za finansiranje projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom – grant šema, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore Grant šemom dodjeljuju se […]

Motivaciona radionica za lica sa invaliditetom

  U Kolašinu je u četvrtak, 5. maja održana motivaciona radionica za lica sa invaliditetom. Radionicu je organizovala NVO Natura u okviru projekta “Za veću inkluziju lica sa invaliditetom na tržištu rada u Kolašinu” koji je podržan na konkursu za finansiranje projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom – grant šema, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Grant […]