Resursni centar za organizacije civilnog društva  – faza III

Počela je nova faza realizacije projekta Resursni centrar za organizacije civilnog društva  – faza III

Projekat finansira Evropska unija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori a koji implementira Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO).

U okviru projekta NVO Natura će nevladinim organizacijama, udruženjima i neformalnim grupama pružati usluge korišćenja sale Resursnog centra u Kolašinu.

Pravo korišćenja sale Resursnog centra u Kolašinu imaju sve organizacije civilnog društva, aktivisti, aktivistkinje i zainteresovani pojedinci koji podnesu pravilno ispunjenu aplikaciju za korišćenje prostorija u propisanom roku a čiji zahtjev je u skladu sa kriterijumima RC-a za dodjelu prostorija.

Prijava za korišćenje prostorija se dostavlja minimum 10 radnih dana prije planiranog događaja ( subota i nedjelja se ne smatraju radnim danima).

Prijava se dostavlja na e-mail natura@t-com.me ili naturanvo@gmail.com.

Uputstvo za korišćenje sale i Prijava za korišćenje sale nalaze se na sledećim linkovima:

Uputstvo-za-koriscenje-sale

Prijava za koriscenje sale

Ispitivanje javnog mnjenja o nivou informisanosti građana o uticaju aerozagađenja na zdravlje ljudi i kvalitet životne sredine u opštinama Kolašin, Mojkovac, Andrijevica, Berane i Rožaje.

Ispitivanje javnog mnjenja o nivou informisanosti građana o uticaju aerozagađenja na zdravlje ljudi i kvalitet životne sredine u opštinama Kolašin, Mojkovac, Andrijevica, Berane i Rožaje.

Cilj istraživanja

Osnovni cilj ovog istraživanja jeste pružanje uvida i mogućnost da na osnovu dobijenih informacija (rezultata istraživanja) saznamo u kojoj mjeri su građani opština Kolašin, Mojkovac, Andrijevica, Berane i Rožaje informisani o stanju aerozagađenja u lokalnim zajednicama i štetnosti istog po njihovo zdravlje i životnu sredinu uopšte; koji su po njihovom mišljenju uzroci aerozagađenja u njihovim opštinama; i koliko su upoznati sa činjenicom da je aerozagađenje jedan od potencijalnih uzroka oboljenja građana, naročito osjetljivih grupa.

Opšti cilj projekta je podizanje nivoa svijesti građana i osjetljivih grupa o negativnim uticajima aerozagađenja na zdravlje ljudi i životnu sredinu, sa akcentom na neuređena gradska smetlišta, individualna ložišta i saobraćaj, kao nečemu gdje se i pojedinačnim primjerom može uticati na unapređenje postojećeg stanja.

Specifičan cilj projekta je unaprijeđivanje primjene Arhuske konvencije kroz izvještavanje javnosti od strane nadležnih organa o trendovima oboljenja koja se dovode u uzročno-posledičnu vezu sa zagađenjem vazduha.

Takođe želimo da utičemo na nadležne organe da što je prije moguće obezbjede monitoring kvalteta vazduka i urade lokalne planove upravljanja kvalitetom vazduha.

Cilj našeg istraživanja je bio da na što bolji način prikupimo podatke putem anketnih upitnika, kako bismo na što bolji način sagledali problem u cjelini i da bi osmislili način na koji će se redovno obavještavati javnost o trendovima oboljenja koja se dovode u vezu sa zagađenjem vazduha.

 

Rezultate istraživanja možete preuzeti na sledećem linku:

 

Analiza ankete o nivou informisanosti građana o uticaju aerozagađenja na zdravlje ljudi i kvalitet životne sredine u opštinama Kolašin, Mojkovac, Andrijevica, Berane

 

Istraživanje je urađeno u okviru projekta Jačanje mreže Arhus centara u Crnoj Gori koji je podržan u okviru projekta OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE koji realizuje Centar za građansko obrazovanje u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert, NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave, digitalnog društva i medija i Kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira ga Ministarstvo javne uprave.

Sadnja na gradskim i zelenim površinama

NVO Natura je počela sa pripremom i sadnjom na gradskim i zelenim površinama i urbanom jezgru grada sadnicama koje je donirala firma KIPS. Akcija će trajati tokom decembra jer postoji značajan broj sadnica.
Sadnja je organizovana u saradnji sa OOpština Kolašin– Sekretarijatom za zaštitu životne sredine i Sekretarijatom za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj, TTuristicka organizacija Kolasini JKP Kolašin.
Akciju su podržali Crveni krst Kolašin, NVO Sinjavinski maraton, Uprava za šume Crne Gore kao i lokalni privrednici.
Ovom prilikom pozivamo volonterke i volontere iz svih struktura da se uključe u ovu akciju koja će trajati tokom decembra.
Akcija sađenja se realizuje u okviru projekta “Zelena ekonomija za održivi razvoj lokalne zajednice” koji je podržan u okviru RRegional Programme on Local Democracy in the Western Balkans– Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu2(ReLOaD2). ReLOaD2 program finansira Evropska unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

Pošumljavanje

NVO Natura uz podršku Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA – Japan International Cooperation Agency) sprovodi akciju pošumljavanja na terenu Oćibe kraj Kolašina a u okviru projekta izgradnje kapaciteta za smanjenje rizika od katastrofa kroz Nacionalni informacioni sistem za šumske požare (NFFIS) i Eko-DRR.

Zaštita Mrtvice – prilika za prirodu i ljude – Okrugli sto

 

U Kolašinu je održan okrugli sto u organizaciji nevladinih organizacija Eko-tim i Natura, uz podršku globalne organizacije za zaštitu prirode The Nature Conservancy, sa ciljem doprinosa postupku proglašenja Mrtvice sa okolinom zaštićenim područjem a na način da se osigura da proces bude participativan, transparentan i inkluzivan.

 

Poseban fokus događaja bio je na informisanju odbornika kolašinskog parlamenta, mještana koji žive u području predloženom za zaštitu  i drugih zainteresovanih strana.

Na okruglom stolu je zaključeno da postoji podrška svih aktera postupku uspostavljanja zaštićenog područa, ali da je neophodno uložiti dodatne napore kako bi se, posebno lokalne zajednice upoznale sa svim pojedinostima ovog procesa. U tom smislu, Opština Kolašin će produžiti period trajanja  javne rasprave o Studiji zaštite u trajanju od dva mjeseca, te će biti održane debate u mjesnim zajednicama koje gravitiraju rijeci Mrtvici.

Proglašenjem Mrtvice sa okolinom zaštićenim područjem stimulisaće lokalni ekonomski razvoj i kreirati nove šanse za lokalne zajednice. Zonacija predloženog zaštićenog područja neće onemogućiti tradicionalni način života lokalnih zajednica i korišćenje prirodnih resursa, već naprotiv, zaštićeno područje će biti zamajac razvoja i novih prilika na ovom poručju. Ovo je veoma važno za područje Mrtvice sa okolinom, koju karakterišu izraženi negativni demografski trendovi, o čemu svjedoče podaci da je ovo područje od 1961. godine, napustilo preko 80 % stanovništva“, istakao je Milija Čabarkapa, izvršni direktor Eko-tima.

Studija zaštite koju je izradila Agencija za zaštitu životne sredine predviđa stavljanje ovog područja pod zaštitu kao Parka prirode, ukupne površine 7322,06 ha. Studija navodi da je kanjon rijeke Mrtvice jedan od najljepših kanjona u Crnoj Gori i uopšte u Dinaridima, te da Mrtvica sa svojim univerzalnim prirodnim karakteristikama saslužuje da se nađe na spisku zaštićenih objekata prirode Crne Gore.

Zaštita Mrtvice sa okolinom je razvojna šansa opštine Kolašin i prilika za poboljšanje turističke ponude ove opštine. Međutim, kako bi ovo područje bilo održivo neophodno je uvažiti stavove lokalnih zajednica, kako tokom samog postuka proglašenja, tako i kasnije tokom upravljanja ovim zaštićenim područjem“,  navodi Milan Medenica, izvršni direktor Nature.

Inicijativa za zaštitu Mrtvice i njene okoline je pokrenuta od strane NVO Eko-tim i globalne organizacije za zaštitu prirode The Nature Conservancy u okviru regionalne Inicijative „Zajedno za rijeke“.

Izrada plana upravljanja kvalitetom vazduha

U sklopu projekta ”Jačanje mreže Arhus centara u Crnoj Gori” danas je u Kolašinu održana radionica čija je tema bila ” Izrada plana upravljanja kvalitetom vazduha ”. Na radionici je učesnicima prezentovan sam značaj donošenja plana upravljanja kvalitetom vazduha, trenutna situacija kada je kvalitet vazduha u pitanju i uticaj na zdravlje ljudi. Takođe je predstavljen sam proces ispitivanja potreba, načini prikupljanja podataka, primjeri dobre prakse iz Crne Gore i regiona a predstavljen je zakonski okvir – nacionalni i međunarodni kada je aerozagađenje, kvalitet vazduha i zdravlje građana u pitanju.

Radionicu su vodili Aleksandar Perović iz NVO Ozon i Milan Mikan Medenica iz NVO Nature.

Takođe, poseban segment radionice bio je posvećen radu Eko Fonda čiji su predstavnici prezentovali različite mogućnosti za finansiranje projekata iz oblasti zaštite životne sredine a koje stoje na raspolaganju opštinama na sjeveru Crne Gore.

Projekat ”Jačanje mreže Arhus centara u Crnoj Gori” podržan je kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji sprovode Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

#CGO #MBASE #Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore #Ministarstvo javne uprave Crne Gore #Politikon mreža #Friedrich-Ebert-Stiftung Beograd #Evropska kuća ME4EU

 

Otvoreni dani mobilnog resursnog centra u Gusinju

 

U Gusinju je, u Skupštinskoj sali Opštine Gusinje realizovan Otvoreni dan Mobilnog resursnog centra u okviru projekta ,,Resursni centar za organizacije civilnog društva-faza II“,

Organizacije civilnog društva iz Gusinja su na sastanku dobile informacije o mogućnostima podrške u okviru ovog projekta.

Diskutovano je i o potrebama i izazovima u razvoju civilnog društva u opštini Gusinje, kao i o mogućnostima umrežavanja i saradnje relevantnih aktera u cilju rješavanja problema u lokalnoj zajednici.

Projekat,,Resursni centar za organizacije civilnog društva-faza II“,realizuje Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO). Partneri u projektu su NVO Natura i Instut za medije.

Projekat finansira Evropska unija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Konzorcijum Resursnog centra, pored CRNVO-a, kao nacionalnog resursnog centra i NVO Nature čine lokalni resursni centri: NVO Nada, Bjelopoljski demokratski centar, NVO Novi Horizont i NVO Bonum.

Seminar o ljekovitom bilju

Foto: Iva Rajović

NVO Natura je u okviru projekta “Zelena ekonomija za održivi razvoj lokalne zajednice” 31. marta i 1. aprila u Kolašinu organizovala seminar o ljekovitom bilju za potencijalne i postojeće uzgajivače i prerađivače ljekovitog bilja sa sjevera Crne Gore

Dvodnevni seminar su vodile iskusne predavačice iz oblasti ljekovitog bilja, profesorke Zagorka Kalović i Erna Kolić iz Pljevalja. Sem osnovnih infomacija o ljekovitom bilju sa sjevera Crne Gore, učesnici i učesnice su imale priliku da se upoznaju i sa načinima prerade ljekovitogt bilja, najkomercijalnijim vrstama i zakonskom regulativom u ovoj oblasti dok je poseban fokus bio na plantažno gajenje ljekovitog bilja kao i osobenostima marketinga i prodaje ovih proizvoda.

Kao što smo već informisali učesnice i učesnike, u maju će se održati i praktična radionica gdje će učesnici seminara imati priliku da se u praksi upoznaju sa načinima plantažnog gajenja ljekovitog bilja na oglednim parcelama u Rasadniku Uprave za šume u Trebaljevu. Tom prilikom učesnicima će biti podijeljene sadnice lincure u cilju zasnivanja zasada na svojim imanjima.

Ono što posebno ističemo je da su većinu od 20 učesnika seminara sa područja opština Kolašin, Mojkovac i Pljevlja činile žene što nas posebno raduje.

Projekat “Zelena ekonomija za održivi razvoj lokalne zajednice” podržan je u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu2(ReLOaD2)

ReLOaD2 program finansira Evropska unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). U Crnoj Gori, ReLOaD2 program realizuje se u partnerstvu sa petnaest lokalnih samouprava, među kojima je i Kolašin (u okviru klastera Tara). #ReLOaD #ReLOaDMNE #LokalnaDemokratija #ZapadniBalkan Regional Programme on Local Democracy in the Western Balkans

Uspješno završen projekat Za veću inkluziju lica sa invaliditetom na tržištu rada u Kolašinu

Projekat Za veću inkluziju lica sa invaliditetom na tržištu rada u Kolašinu uspješno je završen.

NVO Natura je u okviru ovog projekta koji je podržan na konkursu za finansiranje projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom – grant šema, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore angažovala osam lica koja su prošla obuku u trajanju od dva mjeseca.
Tokom dva mjeseca angažovana lica su se kod poznatog poslodavca upoznala sa određenim poslovima. Nakon obuke pet lica su zaposlena na pet mjeseci. Zarada za angažovana lica bila je obezbjeđena kroz budžet ovog projekta.

Grant šemom dodjeljuju se sredstva Fonda za profesionalnu rehabilitaciju

Glavni cilj projekta: Doprinijeti poštovanju prava osoba sa invaliditetom na jednak pristup tržištu rada. Specifični cilj: Profesionalno osposobljavanje za rad osoba sa invaliditetom sa teritorije opštine Kolašin u skladu sa potrebama tržišta rada.

Porodično – pravna zaštita lica sa invaliditetom

Podrška porodici lica s invaliditetom, njeno osnaživanje i edukacija, osim u centrima za socijalni rad na teritoriji opštine na kojoj korisnik ima prebivalište, obezbjeđuje se kod poslodavca i kod nadležnih organa i službi i podrazumijeva pravo na određene benefite, primanja i usluge, postupak i uslove za ostvarivanje ovih prava.

Benefiti i prava koja roditelji mogu ostvariti kod poslodavaca su: odsustvo s rada zbog njege djeteta, roditeljsko odsustvo, rad s polovinom punog radnog vremena, jednokratna novčana pomoć, uvećanje broja dana godišnjeg odmora i kod pojedinih poslodavaca prednost prilikom rješavanja stambene potrebe.

Po osnovu njege člana uže porodice, osiguranik ostvaruje pravo na privremenu spriječenost za rad.

Za rad s polovinom radnog vremena zaposleni roditelj lica s invaliditetom se može obratiti poslodavcu zahtjevom za ostvarivanje ovog prava, uz koji prilaže rješenje nadležnog organa kojim se potvrđuje da ima dijete sa smetnjama i teškoćama u razvoju, koji poslodavac prosljeđuje centru za socijalni rad u mjestu sjedišta poslodavca. Komisija centra odlučuje o podnijetom zahtjevu rješenjem, na osnovu kojeg poslodavac donosi rješenje zaposlenom o predmetnom pravu.

Zahtjev za izdavanje ličnih dokumenata podnosi lice s invaliditetom ili njegov roditelj, zakonski zastupnik ili staratelj Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP). Lica s invaliditetom ne plaćaju taksu za izdavanje putne isprave, ali su dužna da uz zahtjev dostave dokaz o invaliditetu, dok sam obrazac putne isprave plaćaju. Dokumenta se mogu izdati i prije punoljetstva, uz potpis jednog roditelja i

potpis djeteta koje je starije od 12 godina. Za izdavanje pasoša za lice mlađe od 18 godina i drugo poslovno nesposobno lice potreban je potpis jednog roditelja, pisana saglasnost drugog roditelja, zastupnika ili staratelja, i potpis djeteta koje je starije od 12 godina. Lice s invaliditetom ili član njegove porodice može podnijeti zahtjev za izdavanje lične karte i putne isprave putem mobilne stanice radi uzimanja podataka. Usluga je besplatna. Preko portala www.dokumenta.me može se podnijeti zahtjev za dostavljanje na kućnu adresu izvoda iz matičnog registra rođenih, uvjerenja iz registra državljana i uvjerenja o prebivalištu, na elektronski podržan način u kratkim rokovima, uz naplatu kurirske dostave.

U svim osnovnim sudovima postoje službe besplatne pravne pomoći. Lice s invaliditetom ima pravo na besplatnu pravnu pomoć. Ona podrazumijeva potpuno ili djelimično pokrivanje troškova pravnog savjetovanja, sastavljanja obraćanja pisanim putem, zastupanja u postupku pred nadležnim organima i za vansudsko rješavanje sporova.

Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici propisana je hitnost postupanja u slučaju nasilja, koje se posebno odnosi i na lice s invaliditetom i koje nije sposobno da se o sebi stara. Postoji prioritet u tim postupcima. Nasiljem se smatra ako član porodice: upotrijebi fizičku silu, prijeti napadom, verbalno napada, psuje, naziva pogrdnim imenom i na drugi način vrijeđa drugog člana porodice; ograničava članu porodice slobodu komuniciranja; seksualno uznemirava člana porodice; oštećuje ili uništava zajedničku imovinu ili imovinu drugog člana porodice ili pokušava da to učini; uskraćuje osnovna sredstva za egzistenciju drugom članu porodice i dr. Nasiljem se smatra i ako član porodice ne vodi dovoljno brigu o: ishrani, higijeni, odijevanju, medicinskoj zaštiti ili pohađanju škole. Član porodice je dužan da se stara kada je potrebna pomoć zbog invaliditeta. Težim oblikom nasilja u porodici smatra se prikrivanje člana porodice sa smetnjama i teškoćama u

razvoju, invaliditetom. Državna, zdravstvena, obrazovna i druge ustanove dužne su da prijave policiji nasilje za koje saznaju. Organ za prekršaje i policija dužni su da obavijeste centar za socijalni rad o nasilju. Centar za socijalni rad, druge ustanove socijalne i dječije zaštite, zdravstvena ustanova i drugi dužni su da pruže zaštitu i pomoć žrtvi.

NVO Natura realizuje projekat “Za veću inkluziju lica sa invaliditetom na tržištu rada u Kolašinu” koji je podržan na konkursu za finansiranje projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom – grant šema, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.
Grant šemom dodjeljuju se sredstva Fonda za profesionalnu rehabilitaciju
Glavni cilj projekta: Doprinijeti poštovanju prava osoba sa invaliditetom na jednak pristup tržištu rada.
Specifični cilj: Profesionalno osposobljavanje za rad osoba sa invaliditetom sa teritorije opštine Kolašin u skladu sa potrebama tržišta rada.