Japanska agencija za međunarodnu saradnju – nastavak saradnje

NVO Natura nastavlja saradnju sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA – Japan International Cooperation Agency).
Podsjećamo NVO Natura je uz podršku Japanske agencije i u saradnji sa Upravom za šume Crne Gore, područnom jedinicom Kolašin, sprovela krajem prošle godine akciju pošumljavanja na terenu Oćibe kraj Kolašina a u okviru projekta izgradnje kapaciteta za smanjenje rizika od katastrofa kroz Nacionalni informacioni sistem za šumske požare (NFFIS) i Eko-DRR.

Da Kolašin bude čist

I NVO Natura je učestvovala u akciji Da Kolašin bude čist koju je organizovala Turistička organizacija Kolašin. U akciji su učestvovali i DOO Komunalno Kolašin, Crveni krst Kolašin sa mladim volonterima, North Tour Montenegro, Eco-tours Montenegro, Edelweiss travel Montenegro, NVO Sinjavinski maraton, Davor Sedlarević. Akcijom je očišćen uži i širi dio centra grada, kao i šetačke staze Šljivovica i Bašanje brdo.

Trinaesti Sinjavinski maraton

16.03.2024. godine održan je trinaesti Sinjavinski maraton. Zbog nedostatka snijega ove godine je manifestacija realizovana u nešto drugačijem obliku – razdaljina koju su učesnici prešli iznosila je preko 22 km. Start i završetak Sinjavinskog maratona je bio prevoj Vratlo. Ruta je išla prema Grkovu, crkvi Ružici, katunima Podstarac, Previja, Kulina i Ječmen do – sve do vidikovca ispod prevoja Vratlo. Preko 80 učesnica i učesnika je bilo na maratonu, a logistiku je činilo oko dvadeset osoba.
Po utiscima svih učesnica i učesnika ova manifestacija nije ni po čemu zaostajala za maratonima prethodnih dvanaest godina jer su izuzetno atraktivni predjeli pružili puno uživanje ljubiteljima planine.
U narednom periodu biće postavljena trajna signalizacija ove manifestacije što će značajno povećati sigurnost ne samo učesnica i učesnika maratona već i svih ljubitelja planine koji će se kretati tom trasom. Takođe će biti urađene i dvije info table sa svim potrebnim detaljima, koje će povećati informisanost zainteresovanih za ovu prelijepu planinu.
Manifestacija je podržana kao dio projekta “Razvoj održivog turizma na planini Sinjavini” u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, koji finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP.
Pored značajnog učešća u troškovima realizacije same manifestacije ReLOaD2 je podržao i izradu promotivnog filma, nabavku opreme kao i obilježavanje staze Sinjavinskog maratona.

Razvoj održivog turizma na planini Sinjavini

 

U okviru projekta “Razvoj održivog turizma na planini Sinjavini” nabavljena je oprema koja će unaprijediti razvoj nordijskog skijanja i unaprijediti i turističku ponudu Kolašina.

Projekat je podržan u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, koji finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP.“

Resursni centar za organizacije civilnog društva  – faza III

Počela je nova faza realizacije projekta Resursni centrar za organizacije civilnog društva  – faza III

Projekat finansira Evropska unija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori a koji implementira Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO).

U okviru projekta NVO Natura će nevladinim organizacijama, udruženjima i neformalnim grupama pružati usluge korišćenja sale Resursnog centra u Kolašinu.

Pravo korišćenja sale Resursnog centra u Kolašinu imaju sve organizacije civilnog društva, aktivisti, aktivistkinje i zainteresovani pojedinci koji podnesu pravilno ispunjenu aplikaciju za korišćenje prostorija u propisanom roku a čiji zahtjev je u skladu sa kriterijumima RC-a za dodjelu prostorija.

Prijava za korišćenje prostorija se dostavlja minimum 10 radnih dana prije planiranog događaja ( subota i nedjelja se ne smatraju radnim danima).

Prijava se dostavlja na e-mail natura@t-com.me ili naturanvo@gmail.com.

Uputstvo za korišćenje sale i Prijava za korišćenje sale nalaze se na sledećim linkovima:

Uputstvo-za-koriscenje-sale

Prijava za koriscenje sale

Ispitivanje javnog mnjenja o nivou informisanosti građana o uticaju aerozagađenja na zdravlje ljudi i kvalitet životne sredine u opštinama Kolašin, Mojkovac, Andrijevica, Berane i Rožaje.

Ispitivanje javnog mnjenja o nivou informisanosti građana o uticaju aerozagađenja na zdravlje ljudi i kvalitet životne sredine u opštinama Kolašin, Mojkovac, Andrijevica, Berane i Rožaje.

Cilj istraživanja

Osnovni cilj ovog istraživanja jeste pružanje uvida i mogućnost da na osnovu dobijenih informacija (rezultata istraživanja) saznamo u kojoj mjeri su građani opština Kolašin, Mojkovac, Andrijevica, Berane i Rožaje informisani o stanju aerozagađenja u lokalnim zajednicama i štetnosti istog po njihovo zdravlje i životnu sredinu uopšte; koji su po njihovom mišljenju uzroci aerozagađenja u njihovim opštinama; i koliko su upoznati sa činjenicom da je aerozagađenje jedan od potencijalnih uzroka oboljenja građana, naročito osjetljivih grupa.

Opšti cilj projekta je podizanje nivoa svijesti građana i osjetljivih grupa o negativnim uticajima aerozagađenja na zdravlje ljudi i životnu sredinu, sa akcentom na neuređena gradska smetlišta, individualna ložišta i saobraćaj, kao nečemu gdje se i pojedinačnim primjerom može uticati na unapređenje postojećeg stanja.

Specifičan cilj projekta je unaprijeđivanje primjene Arhuske konvencije kroz izvještavanje javnosti od strane nadležnih organa o trendovima oboljenja koja se dovode u uzročno-posledičnu vezu sa zagađenjem vazduha.

Takođe želimo da utičemo na nadležne organe da što je prije moguće obezbjede monitoring kvalteta vazduka i urade lokalne planove upravljanja kvalitetom vazduha.

Cilj našeg istraživanja je bio da na što bolji način prikupimo podatke putem anketnih upitnika, kako bismo na što bolji način sagledali problem u cjelini i da bi osmislili način na koji će se redovno obavještavati javnost o trendovima oboljenja koja se dovode u vezu sa zagađenjem vazduha.

 

Rezultate istraživanja možete preuzeti na sledećem linku:

 

Analiza ankete o nivou informisanosti građana o uticaju aerozagađenja na zdravlje ljudi i kvalitet životne sredine u opštinama Kolašin, Mojkovac, Andrijevica, Berane

 

Istraživanje je urađeno u okviru projekta Jačanje mreže Arhus centara u Crnoj Gori koji je podržan u okviru projekta OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE koji realizuje Centar za građansko obrazovanje u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert, NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave, digitalnog društva i medija i Kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira ga Ministarstvo javne uprave.

Sadnja na gradskim i zelenim površinama

NVO Natura je počela sa pripremom i sadnjom na gradskim i zelenim površinama i urbanom jezgru grada sadnicama koje je donirala firma KIPS. Akcija će trajati tokom decembra jer postoji značajan broj sadnica.
Sadnja je organizovana u saradnji sa OOpština Kolašin– Sekretarijatom za zaštitu životne sredine i Sekretarijatom za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj, TTuristicka organizacija Kolasini JKP Kolašin.
Akciju su podržali Crveni krst Kolašin, NVO Sinjavinski maraton, Uprava za šume Crne Gore kao i lokalni privrednici.
Ovom prilikom pozivamo volonterke i volontere iz svih struktura da se uključe u ovu akciju koja će trajati tokom decembra.
Akcija sađenja se realizuje u okviru projekta “Zelena ekonomija za održivi razvoj lokalne zajednice” koji je podržan u okviru RRegional Programme on Local Democracy in the Western Balkans– Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu2(ReLOaD2). ReLOaD2 program finansira Evropska unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

Pošumljavanje

NVO Natura uz podršku Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA – Japan International Cooperation Agency) sprovodi akciju pošumljavanja na terenu Oćibe kraj Kolašina a u okviru projekta izgradnje kapaciteta za smanjenje rizika od katastrofa kroz Nacionalni informacioni sistem za šumske požare (NFFIS) i Eko-DRR.

Zaštita Mrtvice – prilika za prirodu i ljude – Okrugli sto

 

U Kolašinu je održan okrugli sto u organizaciji nevladinih organizacija Eko-tim i Natura, uz podršku globalne organizacije za zaštitu prirode The Nature Conservancy, sa ciljem doprinosa postupku proglašenja Mrtvice sa okolinom zaštićenim područjem a na način da se osigura da proces bude participativan, transparentan i inkluzivan.

 

Poseban fokus događaja bio je na informisanju odbornika kolašinskog parlamenta, mještana koji žive u području predloženom za zaštitu  i drugih zainteresovanih strana.

Na okruglom stolu je zaključeno da postoji podrška svih aktera postupku uspostavljanja zaštićenog područa, ali da je neophodno uložiti dodatne napore kako bi se, posebno lokalne zajednice upoznale sa svim pojedinostima ovog procesa. U tom smislu, Opština Kolašin će produžiti period trajanja  javne rasprave o Studiji zaštite u trajanju od dva mjeseca, te će biti održane debate u mjesnim zajednicama koje gravitiraju rijeci Mrtvici.

Proglašenjem Mrtvice sa okolinom zaštićenim područjem stimulisaće lokalni ekonomski razvoj i kreirati nove šanse za lokalne zajednice. Zonacija predloženog zaštićenog područja neće onemogućiti tradicionalni način života lokalnih zajednica i korišćenje prirodnih resursa, već naprotiv, zaštićeno područje će biti zamajac razvoja i novih prilika na ovom poručju. Ovo je veoma važno za područje Mrtvice sa okolinom, koju karakterišu izraženi negativni demografski trendovi, o čemu svjedoče podaci da je ovo područje od 1961. godine, napustilo preko 80 % stanovništva“, istakao je Milija Čabarkapa, izvršni direktor Eko-tima.

Studija zaštite koju je izradila Agencija za zaštitu životne sredine predviđa stavljanje ovog područja pod zaštitu kao Parka prirode, ukupne površine 7322,06 ha. Studija navodi da je kanjon rijeke Mrtvice jedan od najljepših kanjona u Crnoj Gori i uopšte u Dinaridima, te da Mrtvica sa svojim univerzalnim prirodnim karakteristikama saslužuje da se nađe na spisku zaštićenih objekata prirode Crne Gore.

Zaštita Mrtvice sa okolinom je razvojna šansa opštine Kolašin i prilika za poboljšanje turističke ponude ove opštine. Međutim, kako bi ovo područje bilo održivo neophodno je uvažiti stavove lokalnih zajednica, kako tokom samog postuka proglašenja, tako i kasnije tokom upravljanja ovim zaštićenim područjem“,  navodi Milan Medenica, izvršni direktor Nature.

Inicijativa za zaštitu Mrtvice i njene okoline je pokrenuta od strane NVO Eko-tim i globalne organizacije za zaštitu prirode The Nature Conservancy u okviru regionalne Inicijative „Zajedno za rijeke“.

Izrada plana upravljanja kvalitetom vazduha

U sklopu projekta ”Jačanje mreže Arhus centara u Crnoj Gori” danas je u Kolašinu održana radionica čija je tema bila ” Izrada plana upravljanja kvalitetom vazduha ”. Na radionici je učesnicima prezentovan sam značaj donošenja plana upravljanja kvalitetom vazduha, trenutna situacija kada je kvalitet vazduha u pitanju i uticaj na zdravlje ljudi. Takođe je predstavljen sam proces ispitivanja potreba, načini prikupljanja podataka, primjeri dobre prakse iz Crne Gore i regiona a predstavljen je zakonski okvir – nacionalni i međunarodni kada je aerozagađenje, kvalitet vazduha i zdravlje građana u pitanju.

Radionicu su vodili Aleksandar Perović iz NVO Ozon i Milan Mikan Medenica iz NVO Nature.

Takođe, poseban segment radionice bio je posvećen radu Eko Fonda čiji su predstavnici prezentovali različite mogućnosti za finansiranje projekata iz oblasti zaštite životne sredine a koje stoje na raspolaganju opštinama na sjeveru Crne Gore.

Projekat ”Jačanje mreže Arhus centara u Crnoj Gori” podržan je kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji sprovode Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

#CGO #MBASE #Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore #Ministarstvo javne uprave Crne Gore #Politikon mreža #Friedrich-Ebert-Stiftung Beograd #Evropska kuća ME4EU