Obaveza zapošljavanja lica sa invaliditetom

Obaveza zapošljavanja lica sa invaliditetom (kvotni sistem)

Zakonom je uvedena primjena kvotnog sistema, prema kojem je:

Poslodavac koji ima od 20 do 50 zaposlenih, dužan da zaposli najmanje jedno lice sa invaliditetom, a poslodavac koji ima više od 50 zaposlenih, najmanje 5% lica sa invaliditetom, u odnosu na ukupan broj zaposlenih.

Ako broj lica sa invaliditetom koje je poslodavac dužan da zaposli, nije cijeli broj, vrijednost do 0,5 % zaokružuje se na niži cijeli broj, a vrijednost uključujući 0,5% i više zaokružuje se na veći cijeli broj.

Ove obaveze ne odnose se na novoosnovanog poslodavca, za prvih 24 mjeseca od dana početka rada.

Ako poslodavac ima ili zaposli lice sa teškim invaliditetom od najmanje 80% invaliditeta, smatra se, u pogledu obaveze zapošljavanja, kao da je zaposlio dva lica sa invaliditetom.

Poseban doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom

Poslodavac koji nije zaposlio lice sa invaliditetom, tj. ispunio obavezu kvotnog sistema, dužan je da, za svako lice koje nije zaposlio, prilikom mjesečne isplate zarada i naknada zarada zaposlenih, uplati poseban doprinos za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom.

Stopa posebnog doprinosa iznosi 20% od prosječne zarade u Crnoj Gori ostvarene u godini koja predhodi plaćanju doprinosa,

Poslodavac koji ima manje od 20 zaposlenih, a više od 10 zaposlenih, a nema zaposlenih lica sa invaliditetom, dužan je, da svakog mjeseca, prilikom isplate zarada i naknada zarada zaposlenih, uplati poseban doprinos, čija stopa iznosi 5% od prosječne mjesečne zarade u Crnoj Gori ostvarene u godini koja predhodi plaćanju doprinosa.

Doprinos se uplaćuje na poseban račun Budžeta Crne Gore.

Ova obaveza se ne odnosi na poslodavca koji ima zaposlena lica sa invaliditetom, kao i na organizacije, odnosno udruženja lica sa invaliditetom, kada se pojavljuju kao poslodavci.

Iz Vodiča kroz prava lica sa invaliditetom i poslodavaca u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja koji je objavio Zavod za zapošljavanje Crne Gore

 

NVO Natura realizuje projekat “Za veću inkluziju lica sa invaliditetom na tržištu rada u Kolašinu” koji je podržan na konkursu za finansiranje projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom – grant šema, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.
Grant šemom dodjeljuju se sredstva Fonda za profesionalnu rehabilitaciju
Glavni cilj projekta: Doprinijeti poštovanju prava osoba sa invaliditetom na jednak pristup tržištu rada.
Specifični cilj: Profesionalno osposobljavanje za rad osoba sa invaliditetom sa teritorije opštine Kolašin u skladu sa potrebama tržišta rada.

Podzakonska akta Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom

Za sprovođenje Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom donijeta su sledeća podzakonska akta:

Pravilnik o kriterijumima i uslovima za utvrđivanje procenta invaliditeta, preostale radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja (»Službeni list CG«,br. 6/12 i 46/14);

Pravilnik o načinu i uslovima ostvarivanja prava na profesionalnu rehabilitaciju (»Službeni list CG«, br.58/11 i 46/14);

Pravilnik o standardima za sprovođenje mjera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije (»Službeni list CG«,br.57/11);

Pravilnik o uslovima koje treba da ispunjava izvođač profesionalne rehabilitacije, radni centar, zaštitna radionica i zaštitni pogon (»Službeni list CG«,br.58/11);

Pravilnik o uslovima, kriterijumima i postupku ostvarivanja prava na subvencije (»Službeni list CG«, br.39/12 i 46/14);

Pravilnik o postupku i metodologiji za finansiranje grant šema (»Službeni list CG«,br.28/14 i 16/16);

Pravilnik o sastavu i načinu rada komisije za profesionalnu rehabilitaciju (»Službeni list CG«,br.20/11 i 46/14).

U smislu ovog zakona, lice sa invaliditetom je lice sa trajnim posljedicama tjelesnog, senzornog, mentalnog ili duševnog oštećenja ili bolesti, koje se ne mogu otkloniti liječenjem ili medicinskom rehabilitacijom, a koje se suočava sa socijalnim i drugim ograničenjima, koja su od uticaja na radnu sposobnost i mogućnost zapošljavanja, održavanja zaposlenja i napredovanja u njemu i koje nema mogućnosti ili ima smanjene mogućnosti da se, pod ravnopravnim uslovima, uključi na tržište rada.

Prava utvrđena ovim zakonom ostvaruje:

  • lice kojem je utvrđen status invalida rada, u smislu propisa o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • lice ometeno u razvoju, koje je razvrstano u određenu kategoriju i stepen ometenosti u skladu sa ranije važećim Zakonom o specijalnom obrazovanju i vaspitanju, a završilo je redovno obrazovanje;
  • lice ometeno u razvoju, koje je razvrstano u određenu kategoriju i stepen ometenosti u skladu sa ranije važećim Zakonom o specijalnom obrazovanju i vaspitanju, a završilo je obrazovanje u specijalnoj školi;
  • lice kod kojeg je nastupio invaliditet odnosno tjelesno oštećenje u skladu sa propisima o boračko – invalidskoj zaštiti;
  • lice koje je završilo obrazovanje, uz prilagođeno izvođenje obrazovnog programa i pružanje dodatne stručne pomoći ili posebnom obrazovnom, odnosno vaspitnom programu, u skladu sa Zakonom o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim potrebama i
  • lice koje nije ostvarilo status lica sa invaliditetom u smislu posebnih propisa, već mu status lica sa invaliditetom utvrdjuje komisija za profesionalnu rehabilitaciju Zavoda za zapošljavanje, zavisno od procenta invaliditeta, određenog prema Pravilniku o kriterijumima i uslovima za utvrđivanje procenta invaliditeta, preostale radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja.

Iz Vodiča kroz prava lica sa invaliditetom i poslodavaca u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja koji je objavio Zavod za zapošljavanje Crne Gore

 

NVO Natura realizuje projekat “Za veću inkluziju lica sa invaliditetom na tržištu rada u Kolašinu” koji je podržan na konkursu za finansiranje projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom – grant šema, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.
Grant šemom dodjeljuju se sredstva Fonda za profesionalnu rehabilitaciju
Glavni cilj projekta: Doprinijeti poštovanju prava osoba sa invaliditetom na jednak pristup tržištu rada.
Specifični cilj: Profesionalno osposobljavanje za rad osoba sa invaliditetom sa teritorije opštine Kolašin u skladu sa potrebama tržišta rada.

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom

 

Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom (»Službeni list CG«, br.49/08,73/10 i 39/11), uređuje se način i postupak ostvarivanja prava na profesionalnu rehabilitaciju lica sa invaliditetom, mjere i podsticaji za njihovo zapošljavanje, način finansiranja i druga pitanja od značaja za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom.

Ovim Zakonom je propisano, da se u Zavodu za zapošljavanje Crne Gore organizuje Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom i da se sredstva Fonda obezbjedjuju iz posebnog doprinosa koji uplaćuju poslodavci koji, zavisno od ukupnog broja zaposlenih, nijesu ispunili propisanu kvotu za zapošljavanje lica sa invaliditetom, budžeta Crne Gore, budžeta jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji lice sa invaliditetom ima prebivalište, donacija i pomoći od strane domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica, kao i drugih izvora u skladu sa zakonom.

Shodno Zakonu, sredstva Fonda se mogu koristiti, za: mjere i aktivnosti profesionalne rehabilitacije za nezaposlena i zaposlena lica sa invaliditetom, sufinansiranje posebnih organizacija za zapošljavanje, programe aktivne politike zapošljavanja u kojima učestvuju lica sa invaliditetom, subvencije poslodavcima koji zapošljavaju lica sa invaliditetom, finansiranje grant šema dodjela bespovratnih sredstava za finansiranje projekata profesionalne rehabilitacije, aktivne politike zapošljavanja i zapošljavanja lica sa invaliditetom) i novčane pomoći za učesnike programa za vrijeme trajanja profesionalne rehabilitacije i uključivanja u mjeru aktivne politike zapošljavanja: obrazovanje i osposobljavanje odraslih. Takođe, istim je propisano, da u cilju praćenja realizacije mjera i aktivnosti koje su u funkciji unapređivanja profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom, kao i namjenskog korišćenja sredstava Fonda, Zavod obrazuje Savjet Fonda, koji ima pet članova, od kojih dva predlažu udruženja koja predstavljaju lica sa invaliditetom, a po jednog ministarstvo za poslove rada i zapošljavanja, reprezentativno udruženje poslodavaca Crne Gore i reprezentativna organizacija sindikata na nivou Crne Gore.

 

Iz Vodiča kroz prava lica sa invaliditetom i poslodavaca u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja koji je objavio Zavod za zapošljavanje Crne Gore

 

NVO Natura realizuje projekat “Za veću inkluziju lica sa invaliditetom na tržištu rada u Kolašinu” koji je podržan na konkursu za finansiranje projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom – grant šema, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.
Grant šemom dodjeljuju se sredstva Fonda za profesionalnu rehabilitaciju
Glavni cilj projekta: Doprinijeti poštovanju prava osoba sa invaliditetom na jednak pristup tržištu rada.
Specifični cilj: Profesionalno osposobljavanje za rad osoba sa invaliditetom sa teritorije opštine Kolašin u skladu sa potrebama tržišta rada.

 

 

Vodič kroz prava lica sa invaliditetom i poslodavaca u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja

 

U Crnoj Gori se sve više promoviše i razvija novi odnos prema licima sa invaliditetom. Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom, koju je usvojila Generalna skupština Ujedinjenih nacija 2006. godine, kao i druga međunarodna dokumeta utiču na podizanje svijesti i pozitivnom razmišljanju o mogućnostima, sposobnostima i problemima tih lica. Takođe, i evropske integracije utiču da se snažnije promovišu ljudska prava lica sa invaliditetom i preduzimaju odlučne mjere da se svim licima omogući ravnopravnost u svim oblastima života.

Zapošljavanje je jedan od važnih načina borbe protiv socijalne izolacije, te je obaveza svake države da stvori jednake šanse za sve, da lica sa invaliditetom budu socijalno integrisana, da se razbiju predrasude o njihovim mogućnostima i radnim sposobnostima, da se sa više povjerenja gleda na njih, kako bi ostvarili svoju težnju da se uključe u radne procese, obezbjeđuju egzistenciju za sebe i svoju porodicu , da se osjećaju društveno korisnim, lično srećnim i zadovoljnim.

Zavod za zapošljavanje Crne Gore, kao institucija koja se bavi rješavanjem problema nezaposlenosti, svoje aktivnosti realizuje u skladu sa Zakonom o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti, propisima iz oblasti rada, zdravstvenog, penzijsko – invalidskog osiguranja, kao i Strategija i akcionih planova koje donosi Vlada Crne Gore, u oblasti ekonomske politike, a za realizaciju programa profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom, u cilju prevencije socijalne isključenosti ovih lica, povećanje njihove zapošljivosti, prilagodljivosti na tržištu rada i zapošljavanju, pored ovih propisa, pravni osnov čini Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom. Ovim zakonom, po prvi put u Crnoj Gori se na sveobuhvatan način uredjuje ova kompleksna oblast i prvi put se koristi savremena definicija invalidnosti, koja se bazira na filozofiji prava čovjeka i kojom se ne opredjeljuje invalidnost samo u okviru medicinskog modela (oštećenja, bolesti), već u interakciji sa različitim barijerama, koje mogu da spriječe lica sa invaliditetom, da efikasno i ravnopravno učestvuju u društvu, sa licima bez invaliditeta.

Nastaviće se

Iz Vodiča kroz prava lica sa invaliditetom i poslodavaca u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja koji je objavio Zavod za zapošljavanje Crne Gore

 

 NVO Natura realizuje projekat “Za veću inkluziju lica sa invaliditetom na tržištu rada u Kolašinu” koji je podržan na konkursu za finansiranje projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom – grant šema, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.
Grant šemom dodjeljuju se sredstva Fonda za profesionalnu rehabilitaciju
Glavni cilj projekta: Doprinijeti poštovanju prava osoba sa invaliditetom na jednak pristup tržištu rada.
Specifični cilj: Profesionalno osposobljavanje za rad osoba sa invaliditetom sa teritorije opštine Kolašin u skladu sa potrebama tržišta rada.

Motivaciona radionica za poslodavce

U Kolašinu je u petak, 6. maja održana motivaciona radionica za poslodavce. Radionicu je organizovala NVO Natura u okviru projekta “Za veću inkluziju lica sa invaliditetom na tržištu rada u Kolašinu” koji je podržan na konkursu za finansiranje projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom – grant šema, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore

Grant šemom dodjeljuju se sredstva Fonda za profesionalnu rehabilitaciju

Glavni cilj projekta: Doprinijeti poštovanju prava osoba sa invaliditetom na jednak pristup tržištu rada.
Specifični cilj: Profesionalno osposobljavanje za rad osoba sa invaliditetom sa teritorije opštine Kolašin u skladu sa potrebama tržišta rada.

Motivaciona radionica za lica sa invaliditetom

 

U Kolašinu je u četvrtak, 5. maja održana motivaciona radionica za lica sa invaliditetom. Radionicu je organizovala NVO Natura u okviru projekta “Za veću inkluziju lica sa invaliditetom na tržištu rada u Kolašinu” koji je podržan na konkursu za finansiranje projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom – grant šema, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

Grant šemom dodjeljuju se sredstva Fonda za profesionalnu rehabilitaciju

Glavni cilj projekta: Doprinijeti poštovanju prava osoba sa invaliditetom na jednak pristup tržištu rada.
Specifični cilj: Profesionalno osposobljavanje za rad osoba sa invaliditetom sa teritorije opštine Kolašin u skladu sa potrebama tržišta rada.

Otvoreni dan Mobilnog resursnog centra u Andrijevici

U Andrijevici je 14.04.2022. realizovan Otvoreni dan Mobilnog resursnog centra u okviru projekta ,,Resursni centar za organizacije civilnog društva-faza II“,

Organizacije civilnog društva iz Andrijevice su na sastanku dobile informacije o mogućnostima podrške u okviru ovog projekta.

Diskutovano je i o potrebama i izazovima u razvoju civilnog društva u opštini Andrijevica, kao i o mogućnostima umrežavanja i saradnje relevantnih aktera u cilju rješavanja problema u lokalnoj zajednici.

 

Projekat ,,Resursni centar za organizacije civilnog društva-faza II“, realizuje Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO). Partneri u projektu su NVO Natura i Instut za medije.

Projekat finansira Evropska unija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

 

Konzorcijum Resursnog centra, pored CRNVO-a, kao nacionalnog resursnog centra i NVO Nature čine lokalni resursni centri: NVO Nada, Bjelopoljski demokratski centar, NVO Novi Horizont i NVO Bonum.

Otvoreni dan Mobilnog resursnog centra u Beranama

U Beranama je 23.03.2022. realizovan Otvoreni dan Mobilnog resursnog centra u okviru projekta ,,Resursni centar za organizacije civilnog društva-faza II“,

Organizacije civilnog društva iz Berana su na sastanku dobile informacije o mogućnostima podrške u okviru ovog projekta.

Diskutovano je i o potrebama i izazovima u razvoju civilnog društva u opštini Berane, kao i o mogućnostima umrežavanja i saradnje relevantnih aktera u cilju rješavanja problema u lokalnoj zajednici.

 

Projekat ,,Resursni centar za organizacije civilnog društva-faza II“, realizuje Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO). Partneri u projektu su NVO Natura i Instut za medije.

Projekat finansira Evropska unija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

 

Konzorcijum Resursnog centra, pored CRNVO-a, kao nacionalnog resursnog centra i NVO Nature čine lokalni resursni centri: NVO Nada, Bjelopoljski demokratski centar, NVO Novi Horizont i NVO Bonum.

Ljekovito bilje sjevera Crne Gore

NVO Natura je u okviru projekta “Ljekovito bilje – povezivanje nauke, prirode i biznisa” objavila knjigu Ljekovito bilje sjevera Crne Gore. Autorka je Dr Jasmina Balijagić sa saradnicama: Mr Sanidom Arslanović i Mr Daniroma Zoronjić.

Knjigu možete preuzeti na sledećem linku:

ljekovito-bilje-sjevera-crne-gore-webb

Projekat ”Medicinal herbs – connecting science, nature and business/ Ljekovito bilje – povezivanje nauke, prirode i biznisa” je odobren u okviru Sektorskog operativnog programa za obrazovanje, zapošljavanje i socijalnu politiku (SOPEES) 2015-2017. – Kolaborativna grant šemu za inovativne projektne ideje koji ko-finansiraju Evropska unija i Vlada Crne Gore. Projekat realizujemo u saradnji sa Biotehničkim Fakultetom Univerziteta Crne Gore.

Mini sajam ljekovitog bilja i pčelinjih proizvoda

Mini sajam ljekovitog bilja i pčelinjih proizvoda održan je u okviru projekta Ljekovito bilje – povezivanje nauke, prirode i biznisa u Kolašinu od 27.12.2021. do 02.01.2022. godine. Svoje proizvode izložilo je 15- ak proizvođača. Mini sajam je organizovan u okviru Novogodišnjeg bazara u Kolašinu.

Projekat ”Medicinal herbs – connecting science, nature and business/ Ljekovito bilje – povezivanje nauke, prirode i biznisa” je odobren u okviru Sektorskog operativnog programa za obrazovanje, zapošljavanje i socijalnu politiku (SOPEES) 2015-2017. – Kolaborativna grant šemu za inovativne projektne ideje koji ko-finansiraju Evropska unija i Vlada Crne Gore. Projekat realizujemo u saradnji sa Biotehničkim Fakultetom Univerziteta Crne Gore.