Pružanje pravne podrške

Pružanje pravne podrške osobama sa invaliditetom i poslodavcima u ostvarivanju prava na profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje

Nakon odrađenog kursa računara obavljeni su razgovori sa angažovanim licima i pružena im je  pravna podrška iz ostvarivanja njihovih prava

NVO Natura realizuje projekat “Za veću inkluziju lica sa invaliditetom na tržištu rada u Kolašinu” koji je podržan na konkursu za finansiranje projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom – grant šema, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.
Grant šemom dodjeljuju se sredstva Fonda za profesionalnu rehabilitaciju
Glavni cilj projekta: Doprinijeti poštovanju prava osoba sa invaliditetom na jednak pristup tržištu rada.
Specifični cilj: Profesionalno osposobljavanje za rad osoba sa invaliditetom sa teritorije opštine Kolašin u skladu sa potrebama tržišta rada.

Kurs za pisanje projekata

U okviru projekta Za veću inkluziju lica sa invaliditetom na tržištu koji je podržan od strane Zavoda za zapošljavanje kroz grant šeme za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom U Kolašinu je održan kurs za pisanje projekata.

Zainteresovana lica sa invaliditetom su upoznata sa načinima kako da napišu kvalitetan predlog projekta, koje su im mogućnosti za finansiranje dostupne, kao i o tome šta zapravo znači rad u nevladinoj organizaciji a sve u cilju da ih i na ovaj način dodatno motivišemo za zapošljavanje i unaprijeđenje svojih ličnih i profesionalnih vještina.

Mjere aktivne politike zapošljavanja

Mjere aktivne politike zapošljavanja

Mjere aktivne politike zapošljavanja u koje se uključuju lica sa invaliditetom su:

 • informisanje o mogućnostima i uslovima za zapošljavanje;
  • posredovanje u zapošljavanju;
  • profesionalna orijentacija;
  • finansiranje zarade pripravnika;
  • podrška samozapošljavanju;
  • obrazovanje i osposobljavanje odraslih;
  • javni rad;
  • stipendiranje i
  • druge mjere usmjerene na povećanje zaposlenosti,odnosno smanjenju nezaposlenosti.

Lica sa invaliditetom se uključuju u ove mjere, na način i po postupku utvrđen Pravilnikom o uslovima, načinu, kriterijumima i obimu sprovođenja mjera aktivne politike zapošljavanja (»Službeni list CG«,br.27/12), tj. na način i po postupku koji važi za lica bez invaliditeta.

Zavod raspisuje javne konkurse za realizaciju mjera aktivne politike zapošljavanja: finansiranje zarade pripravnika, podrška samozapošljavanju, obrazovanje i osposobljavanje odraslih, javni rad i druge mjere usmjerene na povećanje zaposlenosti, odnosno smanjenju nezaposlenosti.

Mjesečna stipendija se može dodijeliti, na zahtjev nezaposlenog, u cilju sticanja zanimanja, koje Ministarstvo rada i socijalnog staranja utvrdi kao deficitarno zanimanje.

Visina stipendije se utvrđuje na osnovu minimalne zarade, koja se primjenjuje  na dan zaključenja ugovora Zavoda i korisnika stipendije,i to:

– 70 % minimalne zarade za nezaposlenog koji se obrazuje u mjestu prebivališta;

– 100 % minimalne zarade, za nezaposlenog koji se obrazuje van mjesta prebivališta.

Za vrijeme uključivanja u mjeru aktivne politike zapošljavanja: obrazovanje i osposobljavanje odraslih, ima pravo na novčanu pomoć na ime troškova za prevoz, ishranu i sl., u visini od 15% od prosječne mjesečne zarade u Crnoj Gori. Pravo na novčanu pomoć za troškove prevoza pripada pratiocu lica sa invaliditetom, u visini od 50% od navedenog iznosa.

 

NVO Natura realizuje projekat “Za veću inkluziju lica sa invaliditetom na tržištu rada u Kolašinu” koji je podržan na konkursu za finansiranje projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom – grant šema, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.
Grant šemom dodjeljuju se sredstva Fonda za profesionalnu rehabilitaciju
Glavni cilj projekta: Doprinijeti poštovanju prava osoba sa invaliditetom na jednak pristup tržištu rada.
Specifični cilj: Profesionalno osposobljavanje za rad osoba sa invaliditetom sa teritorije opštine Kolašin u skladu sa potrebama tržišta rada.

 

Prava lica sa invaliditetom

Lica sa invaliditetom ostvaruju pravo na profesionalnu rehabilitaciju, uključivanje u mjere aktivne politike zapošljavanja i zapošljavanje.

Za ostvarivanje ovih prava koriste se sredstva Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom.

Profesionalna rehabilitacija

Pravo na profesionalnu rehabilitaciju može ostvariti nezaposleno lice sa invaliditetom, koje se zbog umanjene radne sposobnosti ne može uspješno uključiti u tržište rada, odnosno zaposleno lice sa invaliditetom, koje zbog umanjene radne sposobnosti ne može zadržati postojeće zaposlenje, odnosno napredovati u njemu.

Profesionalna rehabilitacija obuhvata mjere i aktivnosti koje se realizuju kod izabranog izvođača profesionalne rehabilitacije, sa ciljem da se lice sa invaliditetom na odgovarajući način osposobi za rad, zadrži zaposlenje, u njemu napreduje ili promijeni svoju profesionalnu karijeru, a to su :

 1. savjetovanje, podsticanje i motivisanje lica sa invaliditetom na aktivno traženje zaposlenja;
 2. utvrđivanje preostale radne sposobnosti;
 3. pomoć u prihvatanju vlastite invalidnosti i upoznavanje sa mogućnostima uključivanja u osposobljavanje i rad;
 4. pomoć prilikom izbora odgovarajućih profesionalnih ciljeva;
 5. razvijanje socijalnih spretnosti i vještina;
 6. pomoć prilikom traženja odgovarajućeg radnog mjesta;
 7. analiza konkretnog radnog mjesta i radnog okruženja lica sa invaliditetom;
 8. izrada plana prilagođavanja radnog mjesta i radnog okruženja za lice sa invaliditetom;
 9. izrada plana potrebne opreme i sredstava za rad za lice sa invaliditetom na tom radnom mjestu;
 10. osposobljavanje za rad na konkretnom radnom mjestu;
 11. praćenje i stručna pomoć prilikom osposobljavanja i obrazovanja;
 12. praćenje lica sa invaliditetom na radnom mjestu, nakon zaposlenja;
 13. evaluacija uspješnosti procesa rehabilitacije za pojedino lice sa invaliditetom;
 14. ocjenjivanje radnih rezultata zaposlenog lica sa invaliditetom.

Lice sa invaliditetom podnosi zahtjev za ostvarivanje prava na profesionalnu rehabilitaciju birou rada Zavoda, prema mjestu prijavljivanja na evidenciju nezaposlenih, odnosno prema mjestu rada.

Za lica sa invaliditetom, zahtjev može podnijeti i savjetnik za profesionalnu rehabiliticiju Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, uz njegovu saglasnost, kao i poslodavac za zaposleno lice sa invaliditetom, uz saglasnost tog lica.

Uz zahtjev, koji je na propisanom obrascu, podnosi se dokaz o ostvarenom statusu lica sa invaliditetom, kao i nalazi i mišljenja stručnih lica, kojim se dokazuje, da pored zdravstvenih smetnji, lice sa invaliditetom ima obrazovne, psihološke, socio-ekonomske ili druge smetnje, koje umanjuju mogućnost zapošljavanja odnosno mogućnost zadržavanja postojećeg zaposlenja ili napredovanja u njemu.

Dokumentacija se podnosi u originalu, ovjerenoj fotokopiji ili fotokopiji uz koju podnosilac zahtjeva daje na uvid original.

Rukovodilac biroa rada Zavoda donosi rješenje o priznavanju prava na profesionalnu rehabilitaciju, na osnovu mišljenja prvostepene komisije za profesionalnu rehabilitaciju birou rada. Ako je lice sa invaliditetom nezadovoljno rješenjem, može izjaviti žalbu drugostepenoj komisiji za profesionalnu rehabilitaciju Zavoda.

Savjetnik za profesionalnu rehabilitaciju biroa rada, na osnovu konačnog rješenja, u saradnji sa licem sa invaliditetom, sačinjava plan profesionalne rehabilitacije.

Na osnovu plana profesionalne rehabilitacije, lice sa invaliditetom se upućuje izabranom izvođaču profesionalne rehabilitacije, u mjere i aktivnosti profesionalne rehabilitacije: savjetovanje, podsticanje i motivisanje lica sa invaliditetom na aktivno traženje zaposlenja i utvrđivanje preostale radne sposobnosti.

Nakon realizacije ovih mjera, izvođač profesionalne rehabilitacije dostavlja prvostepenoj komisiji za profesionalnu rehabilitaciju biroa rada, nalaz i ocjenu o preostaloj radnoj sposobnosti lica sa invaliditetom, sa predlogom uključivanja tog lica u druge odgovarajuće mjere i aktivnosti profesionalne rehabilitacije.

Takođe, rješenje o utvrđenoj preostaloj radnoj sposobnosti lica sa invaliditetom donosi rukovodilac biroa rada i na osnovu istog, savjetnik za profesionalnu rehabilitaciju, u saradnji sa tim licem, dopunjava plan profesionalne rehabilitacije, radi njegovog uključivanja u druge odgovarajuće mjere i aktivnosti profesionalne rehabilitacije. Ovaj plan se može, tokom izvođenja mjera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije, mijenjati u skladu sa mišljenjem stručnog tima izvođača profesionalne rehabilitacije.

Nakon sprovedenih mjera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije, izvođač profesionalne rehabilitacije daje mišljenje o mogućnosti zaposlenja lica sa invaliditetom i dostavlja ga prvostepenoj komisiji za profesionalnu rehabilitaciju.

Na osnovu mišljenja izvođača profesionalne rehabilitacije, prvostepena komisija za profesionalnu rehabilitaciju, daje ocjenu o mogućnosti zaposlenja lica sa invaliditetom, pod opštim, odnosno posebnim uslovima, uključivanjem u odgovarajuće mjere aktivne politike zapošljavanja, odnosno ocjenu da je lice nezapošljivo.

Rješenje o mogućnosti zaposlenja lica sa invaliditetom donosi rukovodilac biroa rada.

Nezaposleno lice sa invaliditetom, za vrijeme trajanja profesionalne rehabilitacije ima pravo na novčanu pomoć na ime troškova za prevoz, ishranu i sl., u visini od 15% od prosječne mjesečne zarade u Crnoj Gori. Pravo na novčanu pomoć za troškove prevoza pripada pratiocu lica sa invaliditetom, u visini od 50% od navedenog iznosa.

 

NVO Natura realizuje projekat “Za veću inkluziju lica sa invaliditetom na tržištu rada u Kolašinu” koji je podržan na konkursu za finansiranje projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom – grant šema, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.
Grant šemom dodjeljuju se sredstva Fonda za profesionalnu rehabilitaciju
Glavni cilj projekta: Doprinijeti poštovanju prava osoba sa invaliditetom na jednak pristup tržištu rada.
Specifični cilj: Profesionalno osposobljavanje za rad osoba sa invaliditetom sa teritorije opštine Kolašin u skladu sa potrebama tržišta rada.

Javni radovi u Kolašinu – 2022.

NVO Natura u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje Crne Gore i Biroom rada Kolašin realizuje još jedan javni rad na području kolašinske opštine.

U okviru javnog rada organizuju se aktivnosti na uređenju zelenih površina i hortikulture u samom gradu, kao i radovi na eksperimentalnim parcelama lincure i drugog ljekovitog bilja u rasadniku Uprave za šume – područna jedinica Kolašin u Trebaljevu.

Za veću inkluziju lica sa invaliditetom na tržištu rada u Kolašinu

NVO Natura je u okviru projekta “Za veću inkluziju lica sa invaliditetom na tržištu rada u Kolašinu” koji je podržan na konkursu za finansiranje projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom – grant šema, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore angažovala osam lica koja prolaze proces obuke u trajanju od dva mjeseca.

Tokom dva mjeseca angažovana lica će se kod poznatog poslodavca upoznati sa određenim poslovima.
Nakon obuke pet lica će biti zaposleno na pet mjeseci.
Zarada za angažovana lica obezbjeđuju se kroz budžet ovog projekta.

Grant šemom dodjeljuju se sredstva Fonda za profesionalnu rehabilitaciju

Glavni cilj projekta: Doprinijeti poštovanju prava osoba sa invaliditetom na jednak pristup tržištu rada.
Specifični cilj: Profesionalno osposobljavanje za rad osoba sa invaliditetom sa teritorije opštine Kolašin u skladu sa potrebama tržišta rada.

 

Obaveza zapošljavanja lica sa invaliditetom

Obaveza zapošljavanja lica sa invaliditetom (kvotni sistem)

Zakonom je uvedena primjena kvotnog sistema, prema kojem je:

Poslodavac koji ima od 20 do 50 zaposlenih, dužan da zaposli najmanje jedno lice sa invaliditetom, a poslodavac koji ima više od 50 zaposlenih, najmanje 5% lica sa invaliditetom, u odnosu na ukupan broj zaposlenih.

Ako broj lica sa invaliditetom koje je poslodavac dužan da zaposli, nije cijeli broj, vrijednost do 0,5 % zaokružuje se na niži cijeli broj, a vrijednost uključujući 0,5% i više zaokružuje se na veći cijeli broj.

Ove obaveze ne odnose se na novoosnovanog poslodavca, za prvih 24 mjeseca od dana početka rada.

Ako poslodavac ima ili zaposli lice sa teškim invaliditetom od najmanje 80% invaliditeta, smatra se, u pogledu obaveze zapošljavanja, kao da je zaposlio dva lica sa invaliditetom.

Poseban doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom

Poslodavac koji nije zaposlio lice sa invaliditetom, tj. ispunio obavezu kvotnog sistema, dužan je da, za svako lice koje nije zaposlio, prilikom mjesečne isplate zarada i naknada zarada zaposlenih, uplati poseban doprinos za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom.

Stopa posebnog doprinosa iznosi 20% od prosječne zarade u Crnoj Gori ostvarene u godini koja predhodi plaćanju doprinosa,

Poslodavac koji ima manje od 20 zaposlenih, a više od 10 zaposlenih, a nema zaposlenih lica sa invaliditetom, dužan je, da svakog mjeseca, prilikom isplate zarada i naknada zarada zaposlenih, uplati poseban doprinos, čija stopa iznosi 5% od prosječne mjesečne zarade u Crnoj Gori ostvarene u godini koja predhodi plaćanju doprinosa.

Doprinos se uplaćuje na poseban račun Budžeta Crne Gore.

Ova obaveza se ne odnosi na poslodavca koji ima zaposlena lica sa invaliditetom, kao i na organizacije, odnosno udruženja lica sa invaliditetom, kada se pojavljuju kao poslodavci.

Iz Vodiča kroz prava lica sa invaliditetom i poslodavaca u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja koji je objavio Zavod za zapošljavanje Crne Gore

 

NVO Natura realizuje projekat “Za veću inkluziju lica sa invaliditetom na tržištu rada u Kolašinu” koji je podržan na konkursu za finansiranje projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom – grant šema, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.
Grant šemom dodjeljuju se sredstva Fonda za profesionalnu rehabilitaciju
Glavni cilj projekta: Doprinijeti poštovanju prava osoba sa invaliditetom na jednak pristup tržištu rada.
Specifični cilj: Profesionalno osposobljavanje za rad osoba sa invaliditetom sa teritorije opštine Kolašin u skladu sa potrebama tržišta rada.

Podzakonska akta Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom

Za sprovođenje Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom donijeta su sledeća podzakonska akta:

Pravilnik o kriterijumima i uslovima za utvrđivanje procenta invaliditeta, preostale radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja (»Službeni list CG«,br. 6/12 i 46/14);

Pravilnik o načinu i uslovima ostvarivanja prava na profesionalnu rehabilitaciju (»Službeni list CG«, br.58/11 i 46/14);

Pravilnik o standardima za sprovođenje mjera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije (»Službeni list CG«,br.57/11);

Pravilnik o uslovima koje treba da ispunjava izvođač profesionalne rehabilitacije, radni centar, zaštitna radionica i zaštitni pogon (»Službeni list CG«,br.58/11);

Pravilnik o uslovima, kriterijumima i postupku ostvarivanja prava na subvencije (»Službeni list CG«, br.39/12 i 46/14);

Pravilnik o postupku i metodologiji za finansiranje grant šema (»Službeni list CG«,br.28/14 i 16/16);

Pravilnik o sastavu i načinu rada komisije za profesionalnu rehabilitaciju (»Službeni list CG«,br.20/11 i 46/14).

U smislu ovog zakona, lice sa invaliditetom je lice sa trajnim posljedicama tjelesnog, senzornog, mentalnog ili duševnog oštećenja ili bolesti, koje se ne mogu otkloniti liječenjem ili medicinskom rehabilitacijom, a koje se suočava sa socijalnim i drugim ograničenjima, koja su od uticaja na radnu sposobnost i mogućnost zapošljavanja, održavanja zaposlenja i napredovanja u njemu i koje nema mogućnosti ili ima smanjene mogućnosti da se, pod ravnopravnim uslovima, uključi na tržište rada.

Prava utvrđena ovim zakonom ostvaruje:

 • lice kojem je utvrđen status invalida rada, u smislu propisa o penzijskom i invalidskom osiguranju;
 • lice ometeno u razvoju, koje je razvrstano u određenu kategoriju i stepen ometenosti u skladu sa ranije važećim Zakonom o specijalnom obrazovanju i vaspitanju, a završilo je redovno obrazovanje;
 • lice ometeno u razvoju, koje je razvrstano u određenu kategoriju i stepen ometenosti u skladu sa ranije važećim Zakonom o specijalnom obrazovanju i vaspitanju, a završilo je obrazovanje u specijalnoj školi;
 • lice kod kojeg je nastupio invaliditet odnosno tjelesno oštećenje u skladu sa propisima o boračko – invalidskoj zaštiti;
 • lice koje je završilo obrazovanje, uz prilagođeno izvođenje obrazovnog programa i pružanje dodatne stručne pomoći ili posebnom obrazovnom, odnosno vaspitnom programu, u skladu sa Zakonom o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim potrebama i
 • lice koje nije ostvarilo status lica sa invaliditetom u smislu posebnih propisa, već mu status lica sa invaliditetom utvrdjuje komisija za profesionalnu rehabilitaciju Zavoda za zapošljavanje, zavisno od procenta invaliditeta, određenog prema Pravilniku o kriterijumima i uslovima za utvrđivanje procenta invaliditeta, preostale radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja.

Iz Vodiča kroz prava lica sa invaliditetom i poslodavaca u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja koji je objavio Zavod za zapošljavanje Crne Gore

 

NVO Natura realizuje projekat “Za veću inkluziju lica sa invaliditetom na tržištu rada u Kolašinu” koji je podržan na konkursu za finansiranje projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom – grant šema, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.
Grant šemom dodjeljuju se sredstva Fonda za profesionalnu rehabilitaciju
Glavni cilj projekta: Doprinijeti poštovanju prava osoba sa invaliditetom na jednak pristup tržištu rada.
Specifični cilj: Profesionalno osposobljavanje za rad osoba sa invaliditetom sa teritorije opštine Kolašin u skladu sa potrebama tržišta rada.

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom

 

Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom (»Službeni list CG«, br.49/08,73/10 i 39/11), uređuje se način i postupak ostvarivanja prava na profesionalnu rehabilitaciju lica sa invaliditetom, mjere i podsticaji za njihovo zapošljavanje, način finansiranja i druga pitanja od značaja za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom.

Ovim Zakonom je propisano, da se u Zavodu za zapošljavanje Crne Gore organizuje Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom i da se sredstva Fonda obezbjedjuju iz posebnog doprinosa koji uplaćuju poslodavci koji, zavisno od ukupnog broja zaposlenih, nijesu ispunili propisanu kvotu za zapošljavanje lica sa invaliditetom, budžeta Crne Gore, budžeta jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji lice sa invaliditetom ima prebivalište, donacija i pomoći od strane domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica, kao i drugih izvora u skladu sa zakonom.

Shodno Zakonu, sredstva Fonda se mogu koristiti, za: mjere i aktivnosti profesionalne rehabilitacije za nezaposlena i zaposlena lica sa invaliditetom, sufinansiranje posebnih organizacija za zapošljavanje, programe aktivne politike zapošljavanja u kojima učestvuju lica sa invaliditetom, subvencije poslodavcima koji zapošljavaju lica sa invaliditetom, finansiranje grant šema dodjela bespovratnih sredstava za finansiranje projekata profesionalne rehabilitacije, aktivne politike zapošljavanja i zapošljavanja lica sa invaliditetom) i novčane pomoći za učesnike programa za vrijeme trajanja profesionalne rehabilitacije i uključivanja u mjeru aktivne politike zapošljavanja: obrazovanje i osposobljavanje odraslih. Takođe, istim je propisano, da u cilju praćenja realizacije mjera i aktivnosti koje su u funkciji unapređivanja profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom, kao i namjenskog korišćenja sredstava Fonda, Zavod obrazuje Savjet Fonda, koji ima pet članova, od kojih dva predlažu udruženja koja predstavljaju lica sa invaliditetom, a po jednog ministarstvo za poslove rada i zapošljavanja, reprezentativno udruženje poslodavaca Crne Gore i reprezentativna organizacija sindikata na nivou Crne Gore.

 

Iz Vodiča kroz prava lica sa invaliditetom i poslodavaca u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja koji je objavio Zavod za zapošljavanje Crne Gore

 

NVO Natura realizuje projekat “Za veću inkluziju lica sa invaliditetom na tržištu rada u Kolašinu” koji je podržan na konkursu za finansiranje projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom – grant šema, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.
Grant šemom dodjeljuju se sredstva Fonda za profesionalnu rehabilitaciju
Glavni cilj projekta: Doprinijeti poštovanju prava osoba sa invaliditetom na jednak pristup tržištu rada.
Specifični cilj: Profesionalno osposobljavanje za rad osoba sa invaliditetom sa teritorije opštine Kolašin u skladu sa potrebama tržišta rada.

 

 

Vodič kroz prava lica sa invaliditetom i poslodavaca u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja

 

U Crnoj Gori se sve više promoviše i razvija novi odnos prema licima sa invaliditetom. Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom, koju je usvojila Generalna skupština Ujedinjenih nacija 2006. godine, kao i druga međunarodna dokumeta utiču na podizanje svijesti i pozitivnom razmišljanju o mogućnostima, sposobnostima i problemima tih lica. Takođe, i evropske integracije utiču da se snažnije promovišu ljudska prava lica sa invaliditetom i preduzimaju odlučne mjere da se svim licima omogući ravnopravnost u svim oblastima života.

Zapošljavanje je jedan od važnih načina borbe protiv socijalne izolacije, te je obaveza svake države da stvori jednake šanse za sve, da lica sa invaliditetom budu socijalno integrisana, da se razbiju predrasude o njihovim mogućnostima i radnim sposobnostima, da se sa više povjerenja gleda na njih, kako bi ostvarili svoju težnju da se uključe u radne procese, obezbjeđuju egzistenciju za sebe i svoju porodicu , da se osjećaju društveno korisnim, lično srećnim i zadovoljnim.

Zavod za zapošljavanje Crne Gore, kao institucija koja se bavi rješavanjem problema nezaposlenosti, svoje aktivnosti realizuje u skladu sa Zakonom o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti, propisima iz oblasti rada, zdravstvenog, penzijsko – invalidskog osiguranja, kao i Strategija i akcionih planova koje donosi Vlada Crne Gore, u oblasti ekonomske politike, a za realizaciju programa profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom, u cilju prevencije socijalne isključenosti ovih lica, povećanje njihove zapošljivosti, prilagodljivosti na tržištu rada i zapošljavanju, pored ovih propisa, pravni osnov čini Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom. Ovim zakonom, po prvi put u Crnoj Gori se na sveobuhvatan način uredjuje ova kompleksna oblast i prvi put se koristi savremena definicija invalidnosti, koja se bazira na filozofiji prava čovjeka i kojom se ne opredjeljuje invalidnost samo u okviru medicinskog modela (oštećenja, bolesti), već u interakciji sa različitim barijerama, koje mogu da spriječe lica sa invaliditetom, da efikasno i ravnopravno učestvuju u društvu, sa licima bez invaliditeta.

Nastaviće se

Iz Vodiča kroz prava lica sa invaliditetom i poslodavaca u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja koji je objavio Zavod za zapošljavanje Crne Gore

 

 NVO Natura realizuje projekat “Za veću inkluziju lica sa invaliditetom na tržištu rada u Kolašinu” koji je podržan na konkursu za finansiranje projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom – grant šema, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.
Grant šemom dodjeljuju se sredstva Fonda za profesionalnu rehabilitaciju
Glavni cilj projekta: Doprinijeti poštovanju prava osoba sa invaliditetom na jednak pristup tržištu rada.
Specifični cilj: Profesionalno osposobljavanje za rad osoba sa invaliditetom sa teritorije opštine Kolašin u skladu sa potrebama tržišta rada.