Podzakonska akta Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom

Za sprovođenje Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom donijeta su sledeća podzakonska akta:

Pravilnik o kriterijumima i uslovima za utvrđivanje procenta invaliditeta, preostale radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja (»Službeni list CG«,br. 6/12 i 46/14);

Pravilnik o načinu i uslovima ostvarivanja prava na profesionalnu rehabilitaciju (»Službeni list CG«, br.58/11 i 46/14);

Pravilnik o standardima za sprovođenje mjera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije (»Službeni list CG«,br.57/11);

Pravilnik o uslovima koje treba da ispunjava izvođač profesionalne rehabilitacije, radni centar, zaštitna radionica i zaštitni pogon (»Službeni list CG«,br.58/11);

Pravilnik o uslovima, kriterijumima i postupku ostvarivanja prava na subvencije (»Službeni list CG«, br.39/12 i 46/14);

Pravilnik o postupku i metodologiji za finansiranje grant šema (»Službeni list CG«,br.28/14 i 16/16);

Pravilnik o sastavu i načinu rada komisije za profesionalnu rehabilitaciju (»Službeni list CG«,br.20/11 i 46/14).

U smislu ovog zakona, lice sa invaliditetom je lice sa trajnim posljedicama tjelesnog, senzornog, mentalnog ili duševnog oštećenja ili bolesti, koje se ne mogu otkloniti liječenjem ili medicinskom rehabilitacijom, a koje se suočava sa socijalnim i drugim ograničenjima, koja su od uticaja na radnu sposobnost i mogućnost zapošljavanja, održavanja zaposlenja i napredovanja u njemu i koje nema mogućnosti ili ima smanjene mogućnosti da se, pod ravnopravnim uslovima, uključi na tržište rada.

Prava utvrđena ovim zakonom ostvaruje:

  • lice kojem je utvrđen status invalida rada, u smislu propisa o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • lice ometeno u razvoju, koje je razvrstano u određenu kategoriju i stepen ometenosti u skladu sa ranije važećim Zakonom o specijalnom obrazovanju i vaspitanju, a završilo je redovno obrazovanje;
  • lice ometeno u razvoju, koje je razvrstano u određenu kategoriju i stepen ometenosti u skladu sa ranije važećim Zakonom o specijalnom obrazovanju i vaspitanju, a završilo je obrazovanje u specijalnoj školi;
  • lice kod kojeg je nastupio invaliditet odnosno tjelesno oštećenje u skladu sa propisima o boračko – invalidskoj zaštiti;
  • lice koje je završilo obrazovanje, uz prilagođeno izvođenje obrazovnog programa i pružanje dodatne stručne pomoći ili posebnom obrazovnom, odnosno vaspitnom programu, u skladu sa Zakonom o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim potrebama i
  • lice koje nije ostvarilo status lica sa invaliditetom u smislu posebnih propisa, već mu status lica sa invaliditetom utvrdjuje komisija za profesionalnu rehabilitaciju Zavoda za zapošljavanje, zavisno od procenta invaliditeta, određenog prema Pravilniku o kriterijumima i uslovima za utvrđivanje procenta invaliditeta, preostale radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja.

Iz Vodiča kroz prava lica sa invaliditetom i poslodavaca u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja koji je objavio Zavod za zapošljavanje Crne Gore

 

NVO Natura realizuje projekat “Za veću inkluziju lica sa invaliditetom na tržištu rada u Kolašinu” koji je podržan na konkursu za finansiranje projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom – grant šema, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.
Grant šemom dodjeljuju se sredstva Fonda za profesionalnu rehabilitaciju
Glavni cilj projekta: Doprinijeti poštovanju prava osoba sa invaliditetom na jednak pristup tržištu rada.
Specifični cilj: Profesionalno osposobljavanje za rad osoba sa invaliditetom sa teritorije opštine Kolašin u skladu sa potrebama tržišta rada.