Ispitivanje javnog mnjenja o nivou informisanosti građana o uticaju aerozagađenja na zdravlje ljudi i kvalitet životne sredine u opštinama Kolašin, Mojkovac, Andrijevica, Berane i Rožaje.

Ispitivanje javnog mnjenja o nivou informisanosti građana o uticaju aerozagađenja na zdravlje ljudi i kvalitet životne sredine u opštinama Kolašin, Mojkovac, Andrijevica, Berane i Rožaje.

Cilj istraživanja

Osnovni cilj ovog istraživanja jeste pružanje uvida i mogućnost da na osnovu dobijenih informacija (rezultata istraživanja) saznamo u kojoj mjeri su građani opština Kolašin, Mojkovac, Andrijevica, Berane i Rožaje informisani o stanju aerozagađenja u lokalnim zajednicama i štetnosti istog po njihovo zdravlje i životnu sredinu uopšte; koji su po njihovom mišljenju uzroci aerozagađenja u njihovim opštinama; i koliko su upoznati sa činjenicom da je aerozagađenje jedan od potencijalnih uzroka oboljenja građana, naročito osjetljivih grupa.

Opšti cilj projekta je podizanje nivoa svijesti građana i osjetljivih grupa o negativnim uticajima aerozagađenja na zdravlje ljudi i životnu sredinu, sa akcentom na neuređena gradska smetlišta, individualna ložišta i saobraćaj, kao nečemu gdje se i pojedinačnim primjerom može uticati na unapređenje postojećeg stanja.

Specifičan cilj projekta je unaprijeđivanje primjene Arhuske konvencije kroz izvještavanje javnosti od strane nadležnih organa o trendovima oboljenja koja se dovode u uzročno-posledičnu vezu sa zagađenjem vazduha.

Takođe želimo da utičemo na nadležne organe da što je prije moguće obezbjede monitoring kvalteta vazduka i urade lokalne planove upravljanja kvalitetom vazduha.

Cilj našeg istraživanja je bio da na što bolji način prikupimo podatke putem anketnih upitnika, kako bismo na što bolji način sagledali problem u cjelini i da bi osmislili način na koji će se redovno obavještavati javnost o trendovima oboljenja koja se dovode u vezu sa zagađenjem vazduha.

 

Rezultate istraživanja možete preuzeti na sledećem linku:

 

Analiza ankete o nivou informisanosti građana o uticaju aerozagađenja na zdravlje ljudi i kvalitet životne sredine u opštinama Kolašin, Mojkovac, Andrijevica, Berane

 

Istraživanje je urađeno u okviru projekta Jačanje mreže Arhus centara u Crnoj Gori koji je podržan u okviru projekta OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE koji realizuje Centar za građansko obrazovanje u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert, NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave, digitalnog društva i medija i Kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira ga Ministarstvo javne uprave.