Za veću inkluziju lica sa invaliditetom na tržištu rada u Kolašinu

NVO Natura je u okviru projekta “Za veću inkluziju lica sa invaliditetom na tržištu rada u Kolašinu” koji je podržan na konkursu za finansiranje projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom – grant šema, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore angažovala osam lica koja prolaze proces obuke u trajanju od dva mjeseca.

Tokom dva mjeseca angažovana lica će se kod poznatog poslodavca upoznati sa određenim poslovima.
Nakon obuke pet lica će biti zaposleno na pet mjeseci.
Zarada za angažovana lica obezbjeđuju se kroz budžet ovog projekta.

Grant šemom dodjeljuju se sredstva Fonda za profesionalnu rehabilitaciju

Glavni cilj projekta: Doprinijeti poštovanju prava osoba sa invaliditetom na jednak pristup tržištu rada.
Specifični cilj: Profesionalno osposobljavanje za rad osoba sa invaliditetom sa teritorije opštine Kolašin u skladu sa potrebama tržišta rada.

 

Obaveza zapošljavanja lica sa invaliditetom

Obaveza zapošljavanja lica sa invaliditetom (kvotni sistem)

Zakonom je uvedena primjena kvotnog sistema, prema kojem je:

Poslodavac koji ima od 20 do 50 zaposlenih, dužan da zaposli najmanje jedno lice sa invaliditetom, a poslodavac koji ima više od 50 zaposlenih, najmanje 5% lica sa invaliditetom, u odnosu na ukupan broj zaposlenih.

Ako broj lica sa invaliditetom koje je poslodavac dužan da zaposli, nije cijeli broj, vrijednost do 0,5 % zaokružuje se na niži cijeli broj, a vrijednost uključujući 0,5% i više zaokružuje se na veći cijeli broj.

Ove obaveze ne odnose se na novoosnovanog poslodavca, za prvih 24 mjeseca od dana početka rada.

Ako poslodavac ima ili zaposli lice sa teškim invaliditetom od najmanje 80% invaliditeta, smatra se, u pogledu obaveze zapošljavanja, kao da je zaposlio dva lica sa invaliditetom.

Poseban doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom

Poslodavac koji nije zaposlio lice sa invaliditetom, tj. ispunio obavezu kvotnog sistema, dužan je da, za svako lice koje nije zaposlio, prilikom mjesečne isplate zarada i naknada zarada zaposlenih, uplati poseban doprinos za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom.

Stopa posebnog doprinosa iznosi 20% od prosječne zarade u Crnoj Gori ostvarene u godini koja predhodi plaćanju doprinosa,

Poslodavac koji ima manje od 20 zaposlenih, a više od 10 zaposlenih, a nema zaposlenih lica sa invaliditetom, dužan je, da svakog mjeseca, prilikom isplate zarada i naknada zarada zaposlenih, uplati poseban doprinos, čija stopa iznosi 5% od prosječne mjesečne zarade u Crnoj Gori ostvarene u godini koja predhodi plaćanju doprinosa.

Doprinos se uplaćuje na poseban račun Budžeta Crne Gore.

Ova obaveza se ne odnosi na poslodavca koji ima zaposlena lica sa invaliditetom, kao i na organizacije, odnosno udruženja lica sa invaliditetom, kada se pojavljuju kao poslodavci.

Iz Vodiča kroz prava lica sa invaliditetom i poslodavaca u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja koji je objavio Zavod za zapošljavanje Crne Gore

 

NVO Natura realizuje projekat “Za veću inkluziju lica sa invaliditetom na tržištu rada u Kolašinu” koji je podržan na konkursu za finansiranje projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom – grant šema, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.
Grant šemom dodjeljuju se sredstva Fonda za profesionalnu rehabilitaciju
Glavni cilj projekta: Doprinijeti poštovanju prava osoba sa invaliditetom na jednak pristup tržištu rada.
Specifični cilj: Profesionalno osposobljavanje za rad osoba sa invaliditetom sa teritorije opštine Kolašin u skladu sa potrebama tržišta rada.

Podzakonska akta Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom

Za sprovođenje Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom donijeta su sledeća podzakonska akta:

Pravilnik o kriterijumima i uslovima za utvrđivanje procenta invaliditeta, preostale radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja (»Službeni list CG«,br. 6/12 i 46/14);

Pravilnik o načinu i uslovima ostvarivanja prava na profesionalnu rehabilitaciju (»Službeni list CG«, br.58/11 i 46/14);

Pravilnik o standardima za sprovođenje mjera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije (»Službeni list CG«,br.57/11);

Pravilnik o uslovima koje treba da ispunjava izvođač profesionalne rehabilitacije, radni centar, zaštitna radionica i zaštitni pogon (»Službeni list CG«,br.58/11);

Pravilnik o uslovima, kriterijumima i postupku ostvarivanja prava na subvencije (»Službeni list CG«, br.39/12 i 46/14);

Pravilnik o postupku i metodologiji za finansiranje grant šema (»Službeni list CG«,br.28/14 i 16/16);

Pravilnik o sastavu i načinu rada komisije za profesionalnu rehabilitaciju (»Službeni list CG«,br.20/11 i 46/14).

U smislu ovog zakona, lice sa invaliditetom je lice sa trajnim posljedicama tjelesnog, senzornog, mentalnog ili duševnog oštećenja ili bolesti, koje se ne mogu otkloniti liječenjem ili medicinskom rehabilitacijom, a koje se suočava sa socijalnim i drugim ograničenjima, koja su od uticaja na radnu sposobnost i mogućnost zapošljavanja, održavanja zaposlenja i napredovanja u njemu i koje nema mogućnosti ili ima smanjene mogućnosti da se, pod ravnopravnim uslovima, uključi na tržište rada.

Prava utvrđena ovim zakonom ostvaruje:

  • lice kojem je utvrđen status invalida rada, u smislu propisa o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • lice ometeno u razvoju, koje je razvrstano u određenu kategoriju i stepen ometenosti u skladu sa ranije važećim Zakonom o specijalnom obrazovanju i vaspitanju, a završilo je redovno obrazovanje;
  • lice ometeno u razvoju, koje je razvrstano u određenu kategoriju i stepen ometenosti u skladu sa ranije važećim Zakonom o specijalnom obrazovanju i vaspitanju, a završilo je obrazovanje u specijalnoj školi;
  • lice kod kojeg je nastupio invaliditet odnosno tjelesno oštećenje u skladu sa propisima o boračko – invalidskoj zaštiti;
  • lice koje je završilo obrazovanje, uz prilagođeno izvođenje obrazovnog programa i pružanje dodatne stručne pomoći ili posebnom obrazovnom, odnosno vaspitnom programu, u skladu sa Zakonom o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim potrebama i
  • lice koje nije ostvarilo status lica sa invaliditetom u smislu posebnih propisa, već mu status lica sa invaliditetom utvrdjuje komisija za profesionalnu rehabilitaciju Zavoda za zapošljavanje, zavisno od procenta invaliditeta, određenog prema Pravilniku o kriterijumima i uslovima za utvrđivanje procenta invaliditeta, preostale radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja.

Iz Vodiča kroz prava lica sa invaliditetom i poslodavaca u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja koji je objavio Zavod za zapošljavanje Crne Gore

 

NVO Natura realizuje projekat “Za veću inkluziju lica sa invaliditetom na tržištu rada u Kolašinu” koji je podržan na konkursu za finansiranje projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom – grant šema, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.
Grant šemom dodjeljuju se sredstva Fonda za profesionalnu rehabilitaciju
Glavni cilj projekta: Doprinijeti poštovanju prava osoba sa invaliditetom na jednak pristup tržištu rada.
Specifični cilj: Profesionalno osposobljavanje za rad osoba sa invaliditetom sa teritorije opštine Kolašin u skladu sa potrebama tržišta rada.