Kako zaposliti lice sa invaliditetom

U smislu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom, poslodavci su pravna i fizička lica i organi i organizacije koje se finansiraju iz budžeta Crne Gore i lokalne samouprave.

Poslodavac koji zapošljava lice sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada, svojim aktom može utvrditi radno mjesto za zapošljavanje lica sa invaliditetom i na to radno mjesto može zaposliti samo lice sa invaliditetom.

Izuzetno, na ta radna mjesta mogu se zaposliti i lica bez invaliditeta, na određeno vrijeme, a najduže godinu dana, ako na tržištu rada nema lica sa invaliditetom koje ispunjavaju uslove tog radnog mjesta.

Poslodavac koji zaposli lice sa invaliditetom može ostvariti pravo kod Zavoda – Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom na subvencije:

  • subvencije zarade lica sa invaliditetom:

– 75 % od isplaćene bruto zarade za cijeli period zaposlenosti, za poslodavca koji zaposli lice sa najmanje 50% invaliditeta;

– za poslodavca koji zaposli lice sa invaliditetom manjim od 50%, subvencija iznosi: u prvoj godini 75%, u drugoj 60 %, u trećoj i svakoj narednoj godini 50% od isplaćene bruto zarade.

  • bespovratna sredstva za prilagodjavanje radnog mjesta i uslova rada za lica sa invaliditetom (100 % od opravdanih troškova, u skladu sa Zakonom o državnoj pomoći);
  • kreditna sredstva pod povoljnim uslovima za kupovinu mašina, opreme i alata potrebnog za lica sa invaliditetom (100 % od opravdanih troškova, u skladu sa Zakonom o državnoj pomoći);
  • učešće u finansiranju ličnih troškova asistenta (pomagača u radu) lica sa invaliditetom (obračunava se do visine minimalne zarade u skladu sa Opštim kolektivnim ugovorom, zavisno od vremena provedenog na radu).

Pravo na subvencije ima i lice sa invaliditetom koje se samozaposli, koje obavlja samostalnu djelatnost ili osnuje privredno društvo, koje se zaposli u porodičnom domaćinstvu i obavlja poljoprivrednu djelatnost kao jedino, glavno ili dopunsko zanimanje.

Zahtjeve za ostvarivanje prava na ove subvencije, poslodavac podnosi, na propisanim obrascima, birou rada prema sjedištu poslodavca odnosno prebivalištu lica sa invaliditetom.

Dokumentacija se podnosi u originalu, ovjerenoj fotokopiji ili fotokopiji uz koju podnosilac zahtjeva daje na uvid original.

Subvencija zarade

Uz zahtjev poslodavac obavezno podnosi:

– dokaz o registraciji kod nadležnog suda i dokaz o ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti;

– dokaz o ostvarenom statusu lica sa invaliditetom, u smislu člana 6 Zakona;

– ugovor o radu zaključen sa licem sa invaliditetom;

– dokaz o prijavi lica sa invaliditetom na obavezno socijalno osiguranje:

– dokaz o isplati zarade licu sa invaliditetom za prethodni mjesec.

Bespovratna sredstva za prilagodjavanje radnog mjesta i uslova rada za lica sa invaliditetom

Uz zahtjev poslodavac obavezno podnosi:

– dokaz o registraciji kod nadležnog suda i dokaz o ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti;

– dokaz o ostvarenom statusu lica sa invaliditetom, u smislu člana 6 Zakona;

– ugovor o radu zaključen sa licem sa invaliditetom;

– dokaz o prijavi lica sa invaliditetom na obavezno socijalno osiguranje;

– izvještaj izvođača profesionalne rehabilitacije o sprovedenim mjerama i aktivnostima profesionalne rehabilitacije (analiza konkretnog radnog mjesta i radnog okruženja lica sa invaliditetom, izrada plana prilagođavanja radnog mjesta i radnog okruženja za lice sa invaliditetom i izrada plana potrebne opreme i sredstava za rad za lice sa invaliditetom);

– specifikacija troškova za opremanje radnog mjesta i uslova rada;

Kreditna sredstva pod povoljnim uslovima za kupovinu mašina, opreme i alata potrebnog za lica sa invaliditetom

Uz zahtjev poslodavac obavezno podnosi:

– dokaz o registraciji kod nadležnog suda i dokaz o ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti;

– dokaz o ostvarenom statusu lica sa invaliditetom, u smislu člana 6 Zakona;

– ugovor o radu zaključen sa licem sa invaliditetom;

– dokaz o prijavi lica sa invaliditetom na obavezno socijalno osiguranje;

– izvještaj izvođača profesionalne rehabilitacije o sprovedenim mjerama i aktivnostima profesionalne rehabilitacije (analiza konkretnog radnog mjesta i radnog okruženja lica sa invaliditetom i izrada plana prilagođavanja radnog mjesta i radnog okruženja za lice sa invaliditetom);

– dokaz o odobrenom namjenskom kreditu od poslovne banke ili druge kreditno-finansijske institucije; plan otplate kredita; dokaz o redovnoj otplati kreditnih sredstava; dokaz od proizvođača o razlici u cijeni mašine, opreme i alata namijenje za rad za lice sa invaliditetom.

Učešće u finansiranju ličnih troškova asistenta (pomagača u radu) lica sa invaliditetom

Uz zahtjev poslodavac obavezno podnosi:

– dokaz o registraciji kod nadležnog suda i dokaz o ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti;

– dokaz o ostvarenom statusu lica sa invaliditetom, u smislu člana 6 Zakona;

– ugovor o radu zaključen sa licem sa invaliditetom;

– dokaz o prijavi lica sa invaliditetom na obavezno socijalno osiguranje;

– izvještaj izvođača profesionalne rehabilitacije o sprovedenim mjerama i aktivnostima profesionalne rehabilitacije (analiza konkretnog radnog mjesta i radnog okruženja lica sa invaliditetom i izrada plana prilagođavanja radnog mjesta i radnog okruženja za lice sa invaliditetom);

– dokaz o vremenu provedenom na radu asistenta (pomagača u radu) za prethodni mjesec.

Odluku o pravu na subvencije donosi direktor Zavoda, na predlog Savjeta Fonda, međusobna prava, obaveze i odgovornosti Zavoda i poslodavca uređuju se ugovorom.

Pravo na subvencije pripada za vrijeme trajanja radnog odnosa lica sa invaliditetom.

 

NVO Natura realizuje projekat “Za veću inkluziju lica sa invaliditetom na tržištu rada u Kolašinu” koji je podržan na konkursu za finansiranje projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom – grant šema, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.
Grant šemom dodjeljuju se sredstva Fonda za profesionalnu rehabilitaciju
Glavni cilj projekta: Doprinijeti poštovanju prava osoba sa invaliditetom na jednak pristup tržištu rada.
Specifični cilj: Profesionalno osposobljavanje za rad osoba sa invaliditetom sa teritorije opštine Kolašin u skladu sa potrebama tržišta rada.