Vodič kroz prava lica sa invaliditetom i poslodavaca u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja

 

U Crnoj Gori se sve više promoviše i razvija novi odnos prema licima sa invaliditetom. Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom, koju je usvojila Generalna skupština Ujedinjenih nacija 2006. godine, kao i druga međunarodna dokumeta utiču na podizanje svijesti i pozitivnom razmišljanju o mogućnostima, sposobnostima i problemima tih lica. Takođe, i evropske integracije utiču da se snažnije promovišu ljudska prava lica sa invaliditetom i preduzimaju odlučne mjere da se svim licima omogući ravnopravnost u svim oblastima života.

Zapošljavanje je jedan od važnih načina borbe protiv socijalne izolacije, te je obaveza svake države da stvori jednake šanse za sve, da lica sa invaliditetom budu socijalno integrisana, da se razbiju predrasude o njihovim mogućnostima i radnim sposobnostima, da se sa više povjerenja gleda na njih, kako bi ostvarili svoju težnju da se uključe u radne procese, obezbjeđuju egzistenciju za sebe i svoju porodicu , da se osjećaju društveno korisnim, lično srećnim i zadovoljnim.

Zavod za zapošljavanje Crne Gore, kao institucija koja se bavi rješavanjem problema nezaposlenosti, svoje aktivnosti realizuje u skladu sa Zakonom o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti, propisima iz oblasti rada, zdravstvenog, penzijsko – invalidskog osiguranja, kao i Strategija i akcionih planova koje donosi Vlada Crne Gore, u oblasti ekonomske politike, a za realizaciju programa profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom, u cilju prevencije socijalne isključenosti ovih lica, povećanje njihove zapošljivosti, prilagodljivosti na tržištu rada i zapošljavanju, pored ovih propisa, pravni osnov čini Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom. Ovim zakonom, po prvi put u Crnoj Gori se na sveobuhvatan način uredjuje ova kompleksna oblast i prvi put se koristi savremena definicija invalidnosti, koja se bazira na filozofiji prava čovjeka i kojom se ne opredjeljuje invalidnost samo u okviru medicinskog modela (oštećenja, bolesti), već u interakciji sa različitim barijerama, koje mogu da spriječe lica sa invaliditetom, da efikasno i ravnopravno učestvuju u društvu, sa licima bez invaliditeta.

Nastaviće se

Iz Vodiča kroz prava lica sa invaliditetom i poslodavaca u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja koji je objavio Zavod za zapošljavanje Crne Gore

 

 NVO Natura realizuje projekat “Za veću inkluziju lica sa invaliditetom na tržištu rada u Kolašinu” koji je podržan na konkursu za finansiranje projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom – grant šema, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.
Grant šemom dodjeljuju se sredstva Fonda za profesionalnu rehabilitaciju
Glavni cilj projekta: Doprinijeti poštovanju prava osoba sa invaliditetom na jednak pristup tržištu rada.
Specifični cilj: Profesionalno osposobljavanje za rad osoba sa invaliditetom sa teritorije opštine Kolašin u skladu sa potrebama tržišta rada.